Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα ,
Τηλ.: 772 2046-7 Fax 772 2048

 

Αθήνα 11 Ιουνίου 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
"ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ", (Ε.Π.Υ.),
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

 


1) Αποστολή και αντικείμενο


Ορίζεται στα πλαίσια των επί μέρους απαιτήσεων και προδιαγραφών για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Σπουδών στο ΕΜΠ : Η Σύγκλητος έχει μεταξύ πολλών άλλων αποφασίσει, (βλ. Γενικό Οδηγό Προπτυχιακών Σπουδών παρ. 2.13). και την πλήρη, δηλαδή ουσιαστική και σε βάθος ένταξη της Πληροφορικής και των Η/Ύ στο σύστημα σπουδών, με ταυτόχρονη ισχυρή υποστήριξη της πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών στη χρήση Η/Υ.

Ειδικότερα, τα "Εργαστήρια Προσωπικών Υπολογιστών". Ε.Π.Υ. :

· Εξοικειώνουν τους φοιτητές του καθενός Τμήματος, στο χώρο του Τμήματος, με τη χρήση προσωπικών υπολογιστικών συστημάτων και ης σύγχρονες υπηρεσίες που προσφέρονται στο δίκτυο Internet και ειδικά με την πληροφορική και τους Η Υ μαθήματα, αλλά και στο σύνολο των προπτυχιακών τους σπουδών
· Υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του καθενός Τμήματος, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης αναγκών εισαγωγικών μαθημάτων πληροφορικής και χρήσης- Η/Υ. κατά προτεραιότητα, αλλά και πολλών άλλων προπτυχιακών μαθημάτων, που καθορίζονται από τη Γ.Σ. του Τμήματος, παρέχοντας προς τους φοιτητές σταθμούς εργασίας προσωπικών υπολογιστών συνδεδεμένων σε τοπικό δίκτυο και στο Internet και εφοδιασμένων με τις κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού.

Η Γ.Σ. καθενός Τμήματος καθορίζει τα μαθήματα των οποίων η διδασκαλία θα εξυπηρετηθεί από το Ε.Π.Υ., εγκρίνει και εκδίδει το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στα Ε.Π.Υ. δεν εκτελείται κατ' αρχήν άλλο έργο (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κλπ) και όλες οι ελεύθερες ώρες διατίθενται για χρήση στους φοιτητές του Τμήματος σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ωρολογίου προγράμματος. Εξαιρέσεις αποφασίζονται κατά περίπτωση από τη Γ.Σ. του Τμήματος.


2) Διεύθυνση και Στελέχωση των Ε.Π.Υ.

Με την έναρξη της λειτουργίας των Ε.Π.Υ., η Γ.Σ. ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ και τον αναπληρωτή του ως υπεύθυνο Διευθυντή του "Ε.Π.Υ." με αρμοδιότητες αντίστοιχες των Διευθυντών Εργαστηρίων του Ιδρύματος.

Για την εύρυθμη λειτουργία και την γενικότερη ανάπτυξη και αξιοποίηση του "Ε.Π.Υ." τη συνολική ευθύνη φέρει ο Διευθυντής ο οποίος είναι αρμόδιος για την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Ο Διευθυντής του Ε.Π.Υ. προΐσταται της ομάδας τεχνικής υποστήριξης του Ε.Π.Υ. η οποία αποτελείται από :

· Μέλος, ΕΔΤΠ του Τμήματος το οποίο έχει τη συγκεκριμένη ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης και προστασίας, του Ε.Π.Υ.. με συγκεκριμένο ωράριο καθοριζόμενο από το Διευθυντή και εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Τμήματος.

· Υπεύθυνο υποστήριξης του δικτύου, ο οποίος έχει ήδη διατεθεί από το ΚΕΔ για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου Τμήματος. Κύρια ευθύνη του στελέχους αυτού είναι η απρόσκοπτη λειτουργική διασύνδεση του Ε.Π.Υ. με το ευρύτερο δίκτυο του Τμήματος και του Ιδρύματος και η γενική υποστήριξη - συνεργασία με τα επόμενα δυο στελέχη.

· Υπεύθυνο διαχείρισης του Ε.Π.Υ. (System Administrator), ειδικών προσόντων, διπλωματούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. ειδικευμένο στην τεχνική υποστήριξη ανάλογων εργαστηρίων και στις ειδικές απαιτήσεις που θα καθορίσει καθένα Τμήμα. Είναι πλήρους (οκτάωρης) απασχόλησης. Η διαδικασία προκήρυξης και πρόσληψης θα υλοποιηθεί άμεσα σύμφωνα με ης νόμιμες διαδικασίες του Ιδρύματος.

· Μεταπτυχιακούς ή και (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος για κάλυψη ενδεχομένων κενών στελέχωση κατά τη λειτουργία του Ε.Π.Υ.

3) Λειτουργία των Ε.Π.Υ.

Το "Ε.Π.Υ." λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα. Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου και με ευθύνη του Διευθυντή, συντάσσεται το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο μετά την προαναφερθείσα έγκριση των Γ.Σ. των Τμημάτων, αναρτάται σε εμφανές σημείο στο Ε.Π.Υ.. Τροποποίηση του προγράμματος εγκρίνεται αρμοδίως, ανακοινώνεται εγκαίρως και αναρτάται στον ίδιο χώρο με τον αρχικό.

Οι κανονικές ώρες λειτουργίας του Ε.Π.Υ. είναι κατ? ελάχιστο δέκα (10) ανά εργάσιμη μέρα (π.χ. 08.30 έως 18.30), προσαρμοσμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθενός Τμήματος με δυνατότητα επέκτασης, μετά από απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.

Στις ώρες της κύριας οκτάωρης λειτουργίας του "Ε.Π.Υ." παρίσταται υποχρεωτικά ο υπεύθυνος διαχείρισης, ως υπεύθυνος βάρδιας, ο οποίος έχει και τη συνολική ευθύνη της λειτουργίας του. Οι βάρδιες των υπολοίπων μελών του εργαστηρίου καθορίζονται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος διαχείρισης του Ε.Π.Υ. έχει την ευθύνη και το καθήκον :

· Της διαχείρισης του όλου συστήματος.

· Της εγκατάστασης του λογισμικού, της ασφάλειας και της τήρησης εφεδρικών αντιγράφων, όπου αυτό απαιτείται.

· Της ασφάλειας και καλής λειτουργίας του εξοπλισμού-και του λογισμικού.

· Της τήρησης της τάξης και της λήψης των αναγκαίων μέτρων για την επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων.

· Της συνεργασίας με τον υπεύθυνο υποστήριξης του ΚΕΔ για την εύρυθμη λειτουργία της δικτυακής σύνδεσης του εργαστηρίου.

· Της συνεργασίας με τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ ή/και τους εκάστοτε βοηθούς . διδασκαλίας για την εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών λογισμικού που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

· Της τήρησης αναλυτικού βιβλίου των σημαντικών γεγονότων στο οποίο καταγράφει σε. ημερήσια βάση όσα σημαντικά συμβαίνουν στο εργαστήριο (ημερομηνία, ώρα, χρήση, διδάσκον μέλος ΔΕΠ, βοηθοί διδασκαλίας, παρατηρήσεις). Το βιβλίο γεγονότων αποτελείται από αριθμημένες σελίδες και έχει σκληρό δέσιμο.

· Της τεχνικής διαχείρισης των προσωπικών κωδικών του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό προσωπικό) σε συνεργασία με το ΚΕΔ το οποίο συντηρεί την κεντρική υπηρεσία ηλεκτρονικού καταλόγου.

Η πρόσβαση στα συστήματα του Ε.Π.Υ. γίνεται μέσω κωδικών. Οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε χρήστη φοιτητή ή διδάσκοντα και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση τους όπως και των αντίστοιχων passwords. Υπεύθυνος για την απόδοση και διαχείριση των προσωπικών κωδικών είναι ο Δ/ντής του Ε.Π.Υ. Η υλοποίηση της διαχείρισης των κωδικών γίνεται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Ε.Π.Υ.. Ο διαχειριστής του δικτύου ελέγχει συστηματικά την σύμφωνη με τον κανονισμό χρήση των κωδικών.

Ο χώρος δευτερεύουσας μνήμης (αποθηκευτικός χώρος) που διατίθεται για κάθε χρήστη, είναι φυσικό να είναι περιορισμένος και σύμφωνος με τις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος ή εφαρμογής. Αιτιολογημένες αιτήσεις για διάθεση τυχόν επιπλέον χώρου - σε προσωρινή πάντοτε βάση - θα ικανοποιούνται με σύμφωνη γνώμη και φροντίδα του διαχειριστή του δικτύου.

Λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων και ασκήσεων στο Ε.Π.Υ.. προτεραιότητα χρήσης κατά τον χρόνο διεξαγωγής έχουν όσοι παρακολουθούν το μάθημα ή τις ασκήσεις. Δηλαδή κατά την διάρκεια μαθήματος ή ασκήσεως σύμφωνα με το πρόγραμμα, δεν θα επιτρέπεται η παρουσία άλλων στο χώρο εκτός αν το επιτρέπει ο διδάσκων. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα των μαθημάτων - ασκήσεων που γίνονται στο Ε.Π. Υ. θα είναι ανηρτημένο στην είσοδο ώστε οι χρήστες να προγραμματίζουν ανάλογα το χρόνο τους.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή πλέον των δύο (2) χρηστών ανά θέση εργασίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός σταθμού εργασίας από ένα χρήστη, ακόμη και αν υπάρχει πληθώρα ελεύθερων προς χρήση σταθμών.

Για την αποδοτική αξιοποίηση του Ε.Π.Υ. και για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο χώρο του Ε.Π.Υ. δεν επιτρέπονται το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και φαγητών καθώς και η χρήση του κινητού τηλεφώνου.

Είναι ευνόητο ότι όταν έκτακτες ανάγκες συντήρησης το επιβάλλουν, μπορεί να επιβληθεί μερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας του Ε.Π.Υ., για όσο χρόνο απαιτείται. Ο διαχειριστής του δικτύου οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες, όσο το δυνατόν ενωρίτερα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνυμάτων -ανακοινώσεων κατά τη φάση της αρχικής πρόσβασης στο σύστημα, σχετικά με τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του Ε.Π.Υ. και τη διάρκεια τους. όπως και για οποιαδήποτε εκτός προγράμματος δραστηριότητα του Ε.Π.Υ..

Οι αποφοιτήσαντες διαγράφονται από τον κατάλογο χρηστών του Ε.Π.Υ., αμέσως μετά την κοινοποίηση από τη Γραμματεία στον Διευθυντή του Ε.Π.Υ., του αντίστοιχου καταλόγου.

Όλοι οι διδάσκοντες χρήστες του Ε.Π.Υ. πρέπει να είναι ενήμεροι των όρων λειτουργίας του, αλλά και του ειδικού εκπαιδευτικού ρόλου τους ο οποίος διαφέρει από αυτόν του υπευθύνου διαχείρισης.

Επιπλέον, πρέπει να επισημαίνουν σε όλους τους φοιτητές του μαθήματος τους, την ανάγκη αυστηρής τήρησης των όρων λειτουργίας και την επίδειξη σεβασμού προς τους άλλους χρήστες και την εν γένει υποδομή του Ε.Π.Υ..

Τυχόν απορίες ή προτάσεις για τους όρους λειτουργίας του Ε.Π.Υ. διευκρινίζονται και συζητούνται με τον Διευθυντή του Ε.Π.Υ.. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ χρηστών και του υπευθύνου διαχείρισης.

Η ανεύθυνη συμπεριφορά και μη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας δίνει στον Διευθυντή του Ε.Π.Υ. το δικαίωμα της διακοπής της πρόσβασης και μπορεί να συνεπάγεται την απαγόρευση μελλοντικής χρήσης του Ε.Π.Υ. εάν τα όργανα του Τμήματος αποφασίσουν κάτι τέτοιο.


4) Εξοπλισμός


Ο κεντρικός εξοπλισμός του Ε.Π.Υ. (Server) βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του μέσω δικτύου και εκτός ωρών λειτουργίας του Ε.Π.Υ., από τους έχοντες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σ' αυτό.

Οι σταθμοί εργασίας αρχίζουν να λειτουργούν αμέσως μετά το άνοιγμα του Ε.Π.Υ., με ευθύνη του διαχειριστή και κλείνουν από τον ίδιο ή άλλο μέλος της ομάδας τεχνικής υποστήριξης στο τέλος του ωραρίου λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο και άνοιγμα των σταθμών εργασίας από τους χρήστες για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας πρέπει να ενημερώνεται ο διαχειριστής, που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για περαιτέρω ενέργειες. Αλλαγή της συνδεσμολογίας μηχανημάτων, για απολύτως αναγκαίους λόγους, μπορεί να γίνει μόνο από τον διαχειριστή.

5) Λογισμικό

Στους βασικούς στόχους του Ε.Π.Υ. περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σωστής αντίληψης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης και χρήσης του λογισμικού. Επισημαίνεται ότι το λογισμικό εμπίπτει στα πλαίσια του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και η διάθεση και χρήση του προϋποθέτει σχετική άδεια από τον παραγωγό του. Μόνο σε περιπτώσεις που ο παραγωγός λογισμικού έχει σαφώς δηλώσει ότι το επιτρέπει, είναι δυνατή η ελεύθερη διάθεση και χρήση του.

Μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των οποίων η διεξαγωγή απαιτεί χρήση λογισμικού που δεν έχει αποκτηθεί και εγκατασταθεί επισήμως, γίνονται με την αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων και μόνο από δισκέτες, απαγορευμένης της μόνιμης εγκατάστασης του στους σκληρούς δίσκους των συστημάτων. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο στο λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος (ή των μαθημάτων) στο οποίο έχουν εγγραφεί, όπως και σε γενικής φύσεως προγράμματα τα οποία θα προσδιορισθούν μετά την πρώτη φάση λειτουργίας του Ε.Π.Υ.

Η μόνιμη εγκατάσταση λογισμικού που έχει δηλωθεί ως ελεύθερο, γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή του Ε.Π.Υ. και με φροντίδα του διαχειριστή.

Η υποστήριξη του λογισμικού για τη διδασκαλία γίνεται με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ που έχει αναλάβει το μάθημα, στο οποίο χρησιμοποιείται το λογισμικό.

Η έννοια της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Ε.Π.Υ. δεν περιορίζεται μόνο στο μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά επεκτείνεται και στο λογισμικό (προγράμματα, δεδομένα, κτλ).

Δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο, η επέμβαση ή αλλαγή στο επισήμως εγκαταστημένο λογισμικό και ιδίως στο λειτουργικό σύστημα και τα άλλα βασικά αρχεία των υπολογιστών.

Η εγγραφή αρχείων δεδομένων και αποτελεσμάτων και η προσωρινή εγκατάσταση προγραμμάτων που έχουν εκπονηθεί από τους χρήστες στο πλαίσιο των μαθημάτων ή ασκήσεων είναι ελεύθερη. Η μέριμνα, όμως, για την ασφάλεια των αρχείων αυτών ανήκει αποκλειστικώς στους χρήστες, στους οποίους συνιστάται να κρατούν αντίγραφα των εργασιών τους σε δισκέτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης.

6) Διατμηματικό Ε.Π.Υ.

· Το Διατμηματικό Ε.Π.Υ. λειτουργεί με την ευθύνη του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του Ιδρύματος, με Δ/ντή τον Δ/ντή του Κέντρου. Στελεχώνεται όπως και τα Τμηματικά Ε.Π.Υ., με επιπρόσθετο προσωπικό διαχείρισης, ώστε να καλύπτονται όλες οι ώρες λειτουργίας των Ε.Π.Υ. Πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στα Τμηματικά Ε.Π.Υ., το Διατμηματικό έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:

· Την πρόσθετη κάλυψη διδακτικών αναγκών, με απαιτήσεις εξοπλισμού και λογισμικού που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τα Τμηματικά Ε.Π.Υ.

· Την αρωγή στα Τμηματικά Ε.Π.Υ. για εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και εκτός των ωρών παρουσίας του Υπεύθυνου Διαχείρισης του Τμηματικού Ε.Π.Υ..

· Την ευθύνη προμήθειας, εγκατάστασης και διαχείρισης αδειών λογισμικού που αφορά πέραν του ενός Τμήματα.

· Τον συντονισμό εισηγήσεων για επεκτάσεις και επικαιροποιήσεις του υλικού και λογισμικού των Ε.Π.Υ.

Ο Πρύτανης
 
Οι Αντιπρυτάνεις
Θεμιστοκλής Σ. Ξανθόπουλος
 
Ε. Γαλανής E. Παπαγιαννάκης