ΤομείςτηςΣχολής
Οι Επιστημονικές Περιοχές (Τομείς) της Σχολής Χημικών Μηχανικών

Η οργάνωση του Τμήματος των ΑΕΙ, σύμφωνα με το νόμο 1268/82, έγινε κατά Τομείς που περιλαμβάνουν τις συγγενέστερες ειδικότητες και η δημιουργία τους αποβλέπει στον καλύτερο συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου και της ερευνητικής προσπάθειας.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών στη συνεδρίαση της 30-5-1983 αποφάσισε την οργάνωση της Σχολής σε τέσσερις Τομείς, ως εξής:

Τομέας Χημικών Επιστημών (I)

Ο Τομέας Χημικών Επιστημών καλύπτει σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο τους κλάδους της Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας, της Γενικής Χημείας, της Οργανικής Χημείας και της Βιοχημείας. Παράλληλα, από τον Τομέα υποστηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό τόσο το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων που διδάσκονται στην κατεύθυνση των Ανόργανων Βιομηχανιών όσο και το μάθημα του περιβάλλοντος. Εκτός από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ο Τομέας έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης του συνόλου σχεδόν των σπουδαστών του Ιδρύματος στις βασικές έννοιες της Χημείας. Από ερευνητική άποψη καλύπτονται όλοι οι παραπάνω κλάδοι, τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα.

Ο Τομέας Χημικών Επιστημών περιλαμβάνει τα Εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Γενικής Χημείας
 2. Εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
 3. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων (ΙΙ)

Ο Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων καλύπτει σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο την ανάλυση και το σχεδιασμό διεργασιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται στη Χημική Μηχανική, στην πράξη και στις παραγωγικές διαδικασίες της Χημικής Βιομηχανίας γενικότερα. Η κύρια κατεύθυνση του Τομέα είναι η ολοκληρωμένη - από τεχνική και οικονομική άποψη - αντιμε­τώπιση συστημάτων Χημικής Μηχανικής.

Ο Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων περιλαμβάνει τα εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας
 2. Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς
 3. Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
 4. Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (ΙΙΙ)

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών καλύπτει ερευνητικά και διδακτικά τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας της διάβρωσης και προστασίας υλικών, της μηχανικής προηγμένων υλικών, της φωτοχημείας και ετερογενούς κατάλυσης, της υπολογιστικής μελέτης των υλικών και τη μοντελοποίηση της σχέσης δομής και ιδιοτήτων τους. Επίσης, της ανάπτυξης και εφαρμογής μη καταστροφικών μεθόδων για την εκτίμηση των ιδιοτήτων των υλικών, της ανάπτυξης και μελέτης σύνθετων υλικών για εφαρμογές σε δομικές κατασκευές, της νανοτεχνολογίας, ανάπτυξης και μελέτης των ιδιοτήτων νανοϋλικών, της σύνθεση και μελέτης των ιδιοτήτων πολυμερών, κεραμικών, σύνθετων υλικών & βιουλικών, της ηλεκτροαπόθεσης και μελέτης των ιδιοτήτων μεταλλικών ηλεκτροαποθέσεων και της πειραματικής και θεωρητικής μελέτης ηλεκτροχημικών αντιδράσεων και διεπιφανειακών φαινομένων.

Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών αποτελείται από δύο θεσμοθετημένα εργαστήρια:

 1. το Εργαστήριο Φυσικοχημείας (ΦΕΚ 80/1-3-1983) και
 2. το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών (ΦΕΚ 1493/10-10-2003).
Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών (IV)

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών αναφέρεται γενικά στις τεχνολογίες, όπου ειδικότερα περιλαμβάνονται η Οργανική Χημική Τεχνολογία, η Τεχνολογία Τροφίμων και οι Γεωργικές Βιομηχανίες, η Τεχνολογία Πολυμερών, η Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών, η Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και η Βιοχημική Τεχνολογία.

Ο Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών περιλαμβάνει τα εργαστήρια:

 1. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανοργάνων Υλών
 2. Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας
 3. Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών
 4. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών
 5. Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
 6. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας