ΠροσωπικόΓραμματείας
Κατανομή αρμοδιoτήτων στο προσωπικό της Γραμματείας:
Προϊστάμενη Γραμματείας: Α. Μάνεση

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών: Α. Παπαδημητρίου, Ε. Μικίρογλου, Σ. Ανδρή, Α. Μάνεση

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ε. Καραμέτου, Γ. Σηφάκη, Ι. Γεωργίου

Θέματα εξελίξεων μελών ΔΕΠ: Α. Μάνεση

Άλλα θέματα μελών ΔΕΠ, Θέματα προσωπικού ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ: Α. Πουλικάκου

Γραφείο Οικονομικών: Γ. Σηφάκη

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο: Ι. Γεωργίου

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Φοιτητολογίου: Α. Παπαδημητρίου