ΠροσωπικόΓραμματείας
Κατανομή αρμοδιoτήτων στο προσωπικό της Γραμματείας:
Προϊστάμενη Γραμματείας: Α. Μάνεση

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών:Α. Μάνεση, Α. Παπαδημητρίου, Π. Ψαθά

Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ε. Καραμέτου, Γ. Σηφάκη

Θέματα εξελίξεων μελών ΔΕΠ: Α. Μάνεση, Γ. Σηφάκη

’λλα θέματα μελών ΔΕΠ και θέματα προσωπικού ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ: Α. Πουλικάκου

Γραφείο Οικονομικών: Α. Λάμπρου

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ, Φοιτητολογίου: Α. Παπαδημητρίου

Κλητήρας: Μ. Κολοβού