ΑνακοινώσειςΓραμματείας

Σας ενημερώνουμε  ότι η κατάθεση των Εκθέσεων Προόδου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (από 1/9/2020 έως 31/08/2021) θα γίνει ως ακολούθως:

15/09/2021 έως 30/09/2021: Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες στέλνουν υπογεγραμμένο αναλυτικό υπόμνημα πεπραγμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποδέκτες α) την τριμελή τους  και β) τη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ).

01/10/2021 έως 24/10/2021: Οι Επιβλέποντες Καθηγητές θα  υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία της Σχολής (e-mail: elkar@central.ntua.gr ) (με κοινοποίηση στον Υ.Δ) υπογεγραμμένο εισηγητικό σημείωμα με χαρακτηρισμό της εξέλιξης της διαδικασίας εκπόνησης ως θετικής ή αρνητικής.

Σημείωση 1: Οι Υ. Δ. κατόπιν επικοινωνίας με την τριμελή τους (και πριν την αποστολή του υπομνήματος από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία) θα παρουσιάσουν ενώπιον της προφορικά το υπόμνημά τους.
Σημείωση 2: Το υπόμνημα που θα σταλεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να φέρει υπογραφή του/της Υ.Δ.. Θα σταλεί επιβεβαίωση παραλαβής από τη Γραμματεία, σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΥΔ να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία.
Σημείωση 3: Το e- mail αποστολής του υπομνήματος από τον/την Υ.Δ. να είναι ένα, απευθυνόμενο ταυτόχρονα στην τριμελή και στη Γραμματεία. Παρακαλούμε μην στέλνετε ξεχωριστά μηνύματα.
Σημείωση 4: Οι εκθέσεις προόδου θα καταχωρούνται στο μητρώο του Υποψήφιου Διδάκτορα μόνο εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και τα δυο στάδια της διαδικασίας και οπωσδήποτε εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Πληροφορίες/ Επικοινωνία: κ. Ελένη Καραμέτου, τηλ. 2107721502, e-mail: elkar@central.ntua.gr