Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Ιnformation can be found here (english text at the bottom): https://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/personal/stellen/211040_20_EPu.php

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  Θέση για διδακτορικό στο ΙΝP Toulouse
Όνομα: PhD offer at LGC for AlSiCal project-1.pdf, Ανέβηκε: 18/11/2019 17:22, Μέγεθος: 589kb

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ερευνητές με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πειραματική και θεωρητική μελέτη σχετική με το αντικείμενο των έργων (φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού, μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών)
 • Σύνταξη παραδοτέων και εκθέσεων
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση παρουσιάσεων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συνεκτιμώμενα στοιχεία επιλογής είναι:

 • Το επίπεδο σπουδών που προκύπτει από το βαθμό διπλώματος, το βαθμό της διπλωματικής εργασίας και το σύνολο της βαθμολογίας.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.
 • Συστατικές επιστολές και ότι άλλο στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στον Καθ. Κωνσταντίνο Μαγουλά (mag@chemeng.ntua.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθ. K. Μαγουλά, τηλ. 210 7723152

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

Ζητείται διπλωματούχος μηχανικός (μηχανολόγος ή χημικός ή ηλεκτρολόγος), από γνωστή εταιρία εμπορίας οδοντιατρικών – οδοντοτεχνιτών ειδών, με εμπειρία σε 3D printing για τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-7775.110, 929
Mail: sales@dentalcom.gr

  Προκήρυξη θέσης εργασίας
Όνομα: Θέση συνεργάτη.pdf, Ανέβηκε: 30/9/2019 10:32, Μέγεθος: 196kb
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Όνομα: Πρόσκληση για ερευνητή στο ΓΠΑ 3-9-2019.pdf, Ανέβηκε: 6/9/2019 16:16, Μέγεθος: 190kb

Προκηρύχθηκαν νέες θέσεις αμοιβόμενων μεταπτυχιακών υποτρόφων στα Πλαίσια 2 έργων ΕΛΙΔΕΚ στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Πληροφορίες στα συνημμένα.

  Rheology
Όνομα: Rheology_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:32, Μέγεθος: 707kb
  Biomechanics
Όνομα: Biomechanics_gr.pdf, Ανέβηκε: 5/8/2019 12:33, Μέγεθος: 709kb

Η θέση αφορά τη Γραμματειακή Υποστήριξη και Διοικητική Διαχείριση Ερευνητικών Έργων της μονάδας Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη και κατάθεση συμβάσεων και αμοιβών της ερευνητικής ομάδας.
 • Υποστήριξη στην οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών έργων.
 • Επικοινωνία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.
 • Οργάνωση ταξιδιών και συμμετοχής των ερευνητών σε συνέδρια και συναντήσεις.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων και συναντήσεων ερευνητικής ομάδας.
 • Υποστήριξη στο διοικητικό έργο της μονάδας.
 • Διαχείριση ιστοσελίδας της μονάδας.

Θα προτιμηθούν Πτυχιούχοι Μηχανικοί ή Θετικής Κατεύθυνσης ΑΕΙ/ΤΕΙ με πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε διοικητική /γραμματειακή θέση και εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων.

Η αμοιβή γίνεται από Ερευνητικά Προγράμματα και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η έναρξη επαγγέλματος σε ΟΑΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ.

Παρακαλείστε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο hsarimv@central.ntua.gr .

  Περιγραφή Θέσης
Όνομα: Job Description.pdf, Ανέβηκε: 10/7/2019 10:24, Μέγεθος: 546kb

Στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα που αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων ομογενών καταλυτικών συστημάτων στην οργανική χημεία.

Ο Διδάκτορας που θα επιλεγεί θα εργαστεί έμμισθα στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (διαθέσιμη χρηματοδότηση για τουλάχιστον 15 μήνες), με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Χ. Βουγιουκαλάκη (http://users.uoa.gr/~vougiouk). Η ολοκλήρωση της εν λόγω ερευνητικής εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλούς δείκτες απήχησης.

Ο ερευνητής που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει εντός Ιουνίου ή Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Χημείας, Χημικής Μηχανικής ή Επιστήμης Υλικών και Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Οργανικής ή Ανόργανης Χημείας ή της Σύνθεσης Πολυμερών. Ερευνητική εμπειρία στον χαρακτηρισμό ενώσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), φασματομετρία μαζών (MS) και φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά – κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency) είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα τον Δρ. Γεώργιο X. Βουγιουκαλάκη: vougiouk@chem.uoa.gr

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019

Two PhD positions are open in the research center Juelich, as part of the new graduate school for data science in life, earth and energy
https://www.hds-lee.de/admission/

These positions are suitable for chemical or mechanical engineers with interest in machine learning and data science. The positions are also suitable for applied mathematicians or computer scientists with an aptitude for engineering problems.

Also open are 1-2 PhD positions in RWTH in the topic process design and process operation of chemical processes using renewable feedstock (CO2, H2 and biomass) and energy. These positions are suitable for chemical engineers and potentially for mechanical engineers.


Interested applicants can directly get in contact with Professor Alexander Mitsos, RWTH, Aachen University, Germany