Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) ερευνητές με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Πειραματική και θεωρητική μελέτη σχετική με το αντικείμενο των έργων (φυσικές μέθοδοι διαχωρισμού, μοντελοποίηση και προσομοίωση διεργασιών)
 • Σύνταξη παραδοτέων και εκθέσεων
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση παρουσιάσεων
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις του έργου και επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Εμπειρία και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Συνεκτιμώμενα στοιχεία επιλογής είναι:

 • Το επίπεδο σπουδών που προκύπτει από το βαθμό διπλώματος, το βαθμό της διπλωματικής εργασίας και το σύνολο της βαθμολογίας.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια.
 • Συστατικές επιστολές και ότι άλλο στοιχείο μπορεί να προσκομίσει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στον Καθ. Κωνσταντίνο Μαγουλά (mag@chemeng.ntua.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Καθ. K. Μαγουλά, τηλ. 210 7723152