Θέσειςεργασίας-ερευνητικήςαπασχόλησης
Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Η "Ερευνητική Μονάδα Προηγμένων, Σύνθετων, Νάνο Υλικών και Νανοτεχνολογίας", R-NanoLab (http://nanolab.chemeng.ntua.gr) της Σχολής Χημικών Μηχανικών (Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών) του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έναν Senior Researcher ως επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου /  παροχής  υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • 2 χρόνια σχετικής εργασιακής/ερευνητικής εμπειρίας
  • Εμπειρία σε διαχείριση συστάδων υπολογιστών (cluster)
  • Γνώση FORTRAN, Matlab, ANSYS
  • Εμπειρία σε υπολογιστικές μεθόδους, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις στη Μηχανική και την  Επιστήμη Υλικών
  • Εμπειρία σε multi-scale modelling  

Παρακαλείσθε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στoν κ. Κώστα Χαριτίδη, στο charitidis@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 210 772 3323