ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Χαρακτηρισμός διεπιφανειών με τεχνικές ηλεκτροχημικής εμπέδησης
Η μέθοδος της φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης (Electrochemical Impedance Spectroscopy; EIS) αφορά τη διερεύνηση του μηχανισμού μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Οι μετρήσεις εμπέδησης πραγματοποιούνται σε κατάλληλο ηλεκτροχημικό κελί τριών ηλεκτροδίων (εργασίας, αναφοράς, βοηθητικού) με εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος μεταβαλλόμενης συχνότητας. Με κατάλληλη επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί η προσομοίωση του εξεταζόμενου συστήματος με ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο περιλαμβάνει απλά (αντιστάσεις R, πυκνωτές C, πηνία L) ή/και πιό σύνθετα (στοιχεία σταθερής φάσης CPE, στοιχεία Warburg W) ηλεκτρικά στοιχεία. Κριτήριο για την επιλογή του ισοδύναμου κυκλώματος είναι το κατά πόσο τα στοιχεία αυτού μπορούν να αντιστοιχηθούν ή να συνδεθούν με φυσικές παραμέτρους του πραγματικού συστήματος, βάσει ενός θεωρητικού μοντέλου περιγραφής της διεπιφάνειας. Στην προτεινόμενη διπλωματική εργασία, θα μελετηθεί η εφαρμογή της μεθόδου EIS στα συστήματα CdSe/Ti και CdSe/TiO2, τα οποία χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρόδια ηλιακών στοιχείων. Σκοπός είναι η κατάστρωση ισοδύναμων ηλεκτρικών κυκλωμάτων προσομοίωσης της διεπιφάνειας και η περιγραφή του μηχανισμού μεταφοράς φορτίου με προσδιορισμό του χρόνου ζωής και της ευκινησίας των  ηλεκτρονικών φορέων φορτίου.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Μιρτάτ Μπουρουσιάν

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023