ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Αξιοποίηση απόβλητων αυτόκλειστου κυ­ψελωτού σκυροδέματος
Τα δομικά στοιχεία από (αυτόκλειστο) κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) αποτελούν μια σύγχρονη τάση στα δομικά έργα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τοιχοποιία σε κάθε τύπου κατασκευή. Κάποια από τα πλεονεκτήματα τους είναι η θερμομόνωση, η πυραντοχή, το μικρό βάρος, η ευκολία στην τοποθέτηση, η φιλικότητα προς το περιβάλλον.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) είναι η μελέτη αξιοποίησης απόβλητων αυτόκλειστου κυ­ψελωτού σκυροδέματος (AAC) βιομηχανικής και κατασκευαστικής προελεύσεως (βιομηχα­νικό παραπροϊόν παραγωγής - υλικό κατεδάφισης).
Η ΔΕ είναι πειραματική και περιλαμβάνει:
1)      Βιβλιογραφική ανασκόπηση
2)      Χαρακτηρισμός υλικών με αναλυτικές τεχνικές.
3)  Μελέτη τσιμεντοκονιαμάτων με προσθήκη διαφόρων ποσοστών αποβλήτων AAC.
4)      Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA).
5)      Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Προτάσεις.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Σωτήριος Τσιβιλής

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Ανόργανη Χημική Τεχνολογία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023