ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Νέα προσέγγιση στην μεθοδολογία της αντίδρασης Suzuki-Miyaura με χρήση Φυσικών Βαθέως Ευτηκτικών Διαλυτών ως διαλύτες και καταλύτες: εφαρμογή στη σύνθεση νέων κουμαρινικών αναλόγων
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών της αντίδρασης Suzuki-Miyaura μέσω της χρήσης Φυσικών Βαθέως Ευτηκτικών Διαλυτών (NADES). Η διπλωματική περιλαμβάνει (α) τη σύνθεση των NADES, (β) τη μελέτη της αντίδρασης Suzuki-Miyaura με χρήση των NADES μέσω αντίδρασης-μοντέλου, (γ) τη σύνθεση μιας σειράς νέων 3,6-διαρυλο-κουμαρινικών αναλόγων με τις βέλτιστες συνθήκες αντίδρασης, (δ) το δομικό χαρακτηρισμό των νέων ενώσεων και (ε)  την αξιολόγηση της βιολογικής δράσης των νέων μορίων  in vitro.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αναστασία Δέτση

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Οργανική Χημεία

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Νικόλαος Νικολάου