ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και βιωσιμότητα: μελέτη περίπτωσης στον κλάδο τροφίμων και ποτών
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα, ενώ η ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance-ESG- criteria) στη στρατηγική των σύγχρονων επιχειρήσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει φιλόδοξους στόχους με απώτερο σκοπό την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ενώ η τρέχουσα κυρίαρχη τάση είναι η υιοθέτηση των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης όχι μόνο στην εσωτερική λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά σε ολόκληρη την εφοδιαστική τους αλυσίδα από τον προμηθευτή ως τον πελάτη. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλύσει μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες και πρακτικές που συνδέονται με τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο των τροφίμων και ποτών και θα διερευνήσει πώς αυτές συνδέονται με τις επιδόσεις βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα, αξιοποιώντας πρωτογενή δεδομένα που θα συλλεγούν από επιχειρήσεις του κλάδου (μελέτη περίπτωσης με τη βοήθεια ημι-δομημένων ερωτηματολογίων) αλλά και διαθέσιμα δευτερογενή στοιχεία (π.χ. σχετικές δημοσιευμένες εκθέσεις των επιχειρήσεων) η εργασία θα διερευνήσει: α) τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και ανάπτυξη πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, β) τα μέτρα  που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθούν οι πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο αυτό, και γ) πώς η εφαρμογή των τέτοιων πρακτικών επηρεάζει τις επιδόσεις (σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς) των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Νάγια Κουή