ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Καθοριστικοί παράγοντες συμμετοχής στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: η ελληνική περίπτωση 
Τα Προγράμματα-Πλαίσιο (Framework Programmes) τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν το βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο υποστήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονικά αξιοσημείωτη παρουσία σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αξιοποιώντας δεδομένα από πρόσφατη έρευνα πεδίου σε περισσότερους από 250 ελληνικούς οργανισμούς (επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) θα εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση συμμετοχής στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα εστιάζοντας στα κίνητρα και τους στόχους συμμετοχής (π.χ. παρακολούθηση σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων, επιμερισμός του κόστους Ε&Α, χρηματοδότηση, ταχύτερη ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας) καθώς και σε κρίσιμους παράγοντες που ενδεχομένως διευκολύνουν (ή και εμποδίζουν) τη συμμετοχή τους (πχ. διεθνής δικτύωση, εμπειρία προηγούμενης συμμετοχής, επιστημονική και τεχνολογική φήμη). Με τη βοήθεια διαφόρων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης η εργασία θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τους κρίσιμους παράγοντες που καθορίζουν την ένταση της συμμετοχής ελληνικών οργανισμών στα ΠΠ εστιάζοντας στις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται ανάμεσα στα διάφορα είδη συμμετεχόντων οργανισμών. 

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023