ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ο αντίκτυπος της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: Μελέτες περίπτωσης σε επιχειρήσεις και ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του αντίκτυπου της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών σε συνεργατικά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται - σε ανταγωνιστική βάση - από τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων που συλλέχθηκαν με εις βάθος συνεντεύξεις σε επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, θα μελετηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά τα ερευνητικά έργα για τους συγκεκριμένους φορείς αλλά και γενικότερα, και συγκεκριμένα: α) τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα (παραγωγή δημοσιεύσεων, βελτίωση των ερευνητικών/τεχνολογικών υποδομών και της ικανότητας διεξαγωγής έρευνας), β) τα καινοτομικά και οικονομικά αποτελέσματα (ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών ή οργανωσιακών διαδικασιών, δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης, αύξηση της παραγωγικότητας και της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων κ.ά.), γ) τα οφέλη με όρους δικτύωσης και μελλοντικής συνεργασίας, και δ) ο βαθμός στον οποίο τα έργα έχουν συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Επιπροσθέτως, θα διερευνηθούν οι παράγοντες που διευκολύνουν και που αποτελούν εμπόδια στην επίτευξη των παραπάνω ωφελειών. Θα δοθεί έμφαση στις προτάσεις πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία που θα προκύψουν από την εμπειρική ανάλυση ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Βασίλειος Πιπερίδης