ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Προσδιοριστικοί παράγοντες και εμπόδια συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: μελέτες περίπτωσης σε ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις 
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων και των εμποδίων συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών στις ερευνητικές συνεργασίες που χρηματοδοτούνται- σε ανταγωνιστική βάση- από τα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων που συλλέχθηκαν με εις βάθος συνεντεύξεις σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις θα μελετηθούν: α) τα κίνητρα και οι στόχοι της συμμετοχής των φορέων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα καθώς και ο ρόλος τους σε αυτά, και β) οι παράγοντες που είτε λειτουργούν ως εμπόδια είτε διευκολύνουν τη συμμετοχή τους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις προτάσεις πολιτικής για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία που θα προκύψουν από την εμπειρική ανάλυση ώστε να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η συμμετοχή και ο ρόλος των ελληνικών φορέων στα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023

Ανατέθηκε: Παρασκευή Κουρεντζή