ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ανάπτυξη ηλεκτροδίων ανόδων οξειδίων και υδροξυ-οξειδίων του σιδήρου σε συστήματα ηλεκτροχημικών υπερπυκνωτών
Οι ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές αποτελούν διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται κυρίως στις χωρητικές ιδιότητες των ηλεκτροδίων που τους αποτελούν. Ένας μεγάλος σχετικά αριθμός υλικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κάθοδοι στις διατάξεις αυτές, τα οποία εμφανίζουν ικανοποιητική σταθερότητα και μεγάλη ειδική χωρητικότητα. Αντίθετα, το πλήθος των υλικών που εμφανίζουν ικανοποιητική συμπεριφορά ως άνοδοι είναι περιορισμένο. Στην εργασία αυτή θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης οξειδίων και υδρόξυ-οξειδίων του σιδήρου ως υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άνοδοι σε διατάξεις υπερπυκνωτών. Θα γίνει σύνθεση των οξειδίων και υδρόξυ-οξειδίων του σιδήρου χημικά και ηλεκτροχημικά, θα μελετηθεί η μορφολογία τους και θα προσδιορισθούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας τους ως άνοδοι ηλεκτροχημικών υπερπυκνωτών.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αντώνης Καραντώνης

Τομέας: Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Σχετικό Μάθημα : Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023