ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Παραγωγή πράσινου υδρογόνου (Green Hydrogen ) σε μικροδίκτυο (microgrid) ηλεκτροδότησης
Μικροδίκτυο (microgrid)  είναι ένα μικρής έκτασης ηλεκτρικό δίκτυο στο οποίο η ενέργεια καταναλώνεται στην περιοχή που παράγεται. Αποφεύγεται, έτσι, η απώλεια πολύτιμης ενέργειας λόγω μεταφοράς ενώ το μικρό μέγεθος τόσο σε κατανάλωση όσο και σε παραγωγή επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση του. Το πιο σημαντικό, όμως πλεονέκτημα είναι αυτονομία που εξασφαλίζει σε συμβάντα απώλειας ηλεκτροδότησης από φυσικές καταστροφές και άλλες απρόβλεπτες αιτίες. Η ανάγκη για τέτοια αυτονομία είναι μεγάλη όπως, αναδείχτηκε  πρόσφατα ,τόσο στη χώρα μας όσο και στις ΗΠΑ. Είναι, δε κρίσιμης σημασίας σε υποδομές όπως νοσοκομεία, σταθμοί δεδομένων (data-centers) και αναμεταδότες τηλεφωνίας.
Στη Σχολή μας είναι εγκατεστημένο ένα τέτοιο μικροδίκτυο που συνδυάζει Φωτοβολταικά στοιχεία (Φ/Β), μια ανεμογεννήτρια, και μπαταρίες και έχει τη δυνατότητα για σύνδεση ή όχι με το κυρίως δίκτυο ηλεκτροδότησης ( της ΔΕΗ) μέσω ενός κατάλληλου αντιστροφέα (grid inverter).
Η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας στο μικροδίκτυο διευρύνεται με την παραγωγή και χρήση πράσινου υδρογόνου (green Hydrogen). Στην εργασία αυτή θα εξετασθεί η ενσωμάτωση ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης. Η διεργασία της παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση θα μελετηθεί ως προς τη μεταβλητότητα παραγόμενης ισχύος από την ανεμογεννήτρια ή τα Φ/Β στοιχεία και θα εξεταστεί πόσο σημαντική είναι η μεταβαλλόμενη η σταθεροποιημένη παροχή ισχύος.
 
 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Αθανάσιος Παπαθανασίου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Φαινόμενα Μεταφοράς II: Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023