ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Επενδύσεις των επιχειρήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία: Οι παράγοντες που τις επηρεάζουν και η επίδρασή τους στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία (Έρευνα & Ανάπτυξη, εκπαίδευση, βελτίωση οργάνωσης και διαδικασιών, λογισμικό και βάσεις δεδομένων, design, και φήμη/εταιρική εικόνα) αξιοποιώντας τα δεδομένα μιας μεγάλης έρευνας πεδίου που διεξήχθη σε 7 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Φινλανδία) και στην οποία συμμετείχαν συνολικά 1800 επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος αυτών των επενδύσεων (π.χ. μέγεθος επιχείρησης, κλάδος δραστηριοποίησης, επιχειρηματική στρατηγική, ανθρώπινο και τεχνολογικό κεφάλαιο κ.λπ.), η σχέση των επενδύσεων αυτών με τις οργανωσιακές ικανότητες των επιχειρήσεων (ψηφιακές ικανότητες, ικανότητες στο design, ικανότητες συνεργασιών και οργανωσιακής μάθησης), αλλά και η επίδραση των συγκεκριμένων επενδύσεων στην ανάπτυξη καινοτομίας και στην οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023