ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Έλεγχος και Αξιολόγηση της Μεθόδου Προσδιορισμού Γλυκεριδίων και Γλυκερίνης σε Βιοντήζελ
Μία βασική μέθοδος προσδιορισμού της ποιότητας του βιοντήζελ είναι ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε γλυκερίδια και γλυκερίνη. Μέσω αυτού του προσδιορισμού ελέγχεται εμμέσως η μετατροπή της πρώτης ύλης στο τελικό προϊόν, αλλά και η καταλληλόλητα του τελικού προϊόντος για χρήση σε κινητήρες. Η πρότυπη μέθοδος που χρησιμοποιείται (EN 14105) έχει βασιστεί σε έναν τύπο ελαίου (κραμβέλαιο - rape seed oil) που δε χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Στόχος της εργασίας είναι η σύνθεση μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων από έλαια που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα (και τη Μεσόγειο γενικότερα), όπως ηλιέλαιο, σογιέλαιο, φινικέλαιο, τηγανέλαια, κλπ σε εργαστηριακή κλίμακα. Τα δείγματα που θα παρασκευαστούν από μίγματα ελαίων θα εξεταστούν ως προς τις βασικές ιδιότητες που προβλέπει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14214, αλλά κυρίως θα ελεγχθεί η διαφοροποίηση που μπορεί να υπάρξει μέσω του προσδιορισμού των γλυκεριδίων και θα επιχειρηθεί η ταξινόμηση των διαφορών ανάλογα με το είδος της τροφοδοσίας που χρησιμοποιήθηκε κάθε φορά. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Υγρά Καύσιμα

Περίοδος Ανάθεσης: Νοεμβρίου Ακ. Έτους 2022-2023