ΠροτεινόμεναΘέματακαιΑνάθεσηΔιπλωματικώνΕργασιών
Ηχοχημική ή/και ηχο-ηλεκτρική Παρασκευή καταλυτών και χαρακτηρισμός τους για αναγωγή διοξειδίου του άνθρακα (Sono(electro)chemicall preparation and characterization of catalysts for carbon dioxide hydrogenation)
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ηχοχημική παρασκευή MOFs και παρεμφερών καταλυτικών υλικών με συγκεκριμένες ιδιότητες, μέσω υπερήχων υψηλής ενέργειας, με σκοπό την αξιοποίησή τους ως καταλύτες για την αναγωγή του CO2 με H2. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει χαρακτηρισμός των MOFs με χρήση XRD (Περίθλαση ακτίνων Χ - μελέτη κρυσταλλικότητας), TGA (θερμοζυγός - μελέτη θερμικής σταθερότητας)  και SEM (Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης - μελέτη μορφολογίας). Παράλληλα θα μελετηθεί η καταλυτική τους δράση στην αντίδραση CO2+H2`a σε αντιδραστήρα συνεχους ροής (plug flow) και θα αναλυθούν τα παραγόμενα αέρια μέσω αέριας χρωματογραφίας (GC)

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Χρήστος Αργυρούσης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Προηγμένες Τεχνολογίες Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2023-2024