ΟριζόντιοΕργαστήριοΕλέγχουΠοιότηταςΔιεργασιώνκαιΠροϊόντων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διευθύντρια: Ε. Παυλάτου, Καθηγήτρια

Επικοινωνία:

Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ (Νέα Πτέρυγα), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,  157 80 Ζωγράφου, Αθήνα

Τηλ: (+30) 210 772 3193, Fax: (+30) 210 772 3188, e-mail: orizontio@chemeng.ntua.gr

Το Οριζόντιο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Διεργασιών και Προϊόντων (ΟΕ) αποτελεί μία κοινή εργαστηριακή μονάδα της Σχολής Χημικών Μηχανικών, όπου έχουν συγκεντρωθεί και αξιοποιούνται επιστημονικά όργανα υψηλού κόστους.

Σκοπός της λειτουργίας του ΟΕ είναι:

 • η επιστημονική υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Σχολής στο πλαίσιο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων
 • η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών υψηλής στάθμης σε φορείς και σε ιδιώτες.
 • η κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

Γνωστικά αντικείμενα - Πεδία εφαρμογής

 • Δοκιμές και μετρήσεις κυρίων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και υπεριχνοστοιχείων σε αιωρούμενα σωματίδια, απόβλητα, λήμματα, επιφανειακά και θερμομεταλλικά νερά, εδάφη, ορυκτά, τέφρες ιζήματα ποταμών και λιμνών κ.α.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (Χαρακτηρισμός αιωρούμενων σωματιδίων, Προσδιορισμός βαρέων και τοξικών μετάλλων σε φίλτρα PM10 και PM2.5, Μελέτες ρύπανσης)
 • Ανάπτυξη μεθόδων με φασματομετρικές και χρωματογραφικές τεχνικές (διαχωρισμός ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση οργανικών ενώσεων, προσδιορισμός FAMES, FAEEs, FAPEs, εκτίμηση φαινολικού προφίλ εκχυλισμάτων κ.α)
 • Η μελέτη της κρυσταλλικής δομής στερεών δειγμάτων, όπως τα πολυμερή και τα νανοσωματίδια κ.α.
 • Η μελέτη της διάβρωσης επιφανειών μετάλλων ή κραμάτων, αλλοιώσεων και αστοχιών υλικών, η εκτίμηση του πάχους και της σύστασης επικαλύψεων κ.α.

Ο επιστημονικός εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα όργανα:

 • Ηλεκτρονιακό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) συζευγμένο με Στοιχειακό Μικροαναλυτή (EDAX)
 • Φασματόμετρo Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD)
 • Φασματόμετρο Ατομικής Εκπομπής με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-OES)
 • Φασματόμετρο Μάζας με πηγή Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα (ICP-MS)
 • Υγρός Χρωματογράφος με Φασματόμετρο Μάζας (LC/MS)
 • Αέριος Χρωματογράφος με Φασματόμετρο Μάζας (GC/MS)
 • Συσκευή Χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα (Microwavedigestion)