ΕργαστήριοΤεχνολογίαςΠολυμερών

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών (ΕΤΠ) είναι το πρώτο θεσμοθετημένο εργαστήριο στην Ελλάδα (ΦΕΚ 80Β/1-3-1983) στη γνωστική περιοχή των πολυμερών, και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μονάδες στον χώρο, από πλευράς υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαιδευτικό έργο

Το ΕΤΠ καλύπτει τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων:

 • Μηχανική Πολυμερών (6ο εξάμ. Χημικών Μηχανικών, http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=CHEM1055)
 • Σχεδιασμός Προϊόντων (6ο εξάμ. Χημικών Μηχανικών, https://courses.chemeng.ntua.gr/cpd)
 • Επεξεργασία Πολυμερών (8ο,10ο εξάμ. Χημικών Μηχανικών, Κατεύθυνση: Υλικά, Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά,  https://courses.chemeng.ntua.gr/polymers_processing) με 8 εργαστηριακές ασκήσεις στις τεχνολογίες μορφοποίησης/ τροποποίησης και χαρακτηρισμού πολυμερών και συνθέτων υλικών
 • Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών (9ο εξάμ. Χημικών Μηχανικών, Κατεύθυνση: Υλικά, Εμβάθυνση: Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά, http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1040) με 8 εργαστηριακές ασκήσεις στην παραγωγή, μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων, σχεδιασμό και ανακύκλωση πολυμερών.

Επίσης, καλύπτει τη διδασκαλία μαθημάτων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Δυναμικές Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών - Ρεολογία (1o εξάμηνο, ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1355)
 • Τεχνολογία Πολυμερών (2o εξάμηνο, ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού, ΣχολήΜηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=PSTGR1343)
 • Προχωρημένες Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικών: Επεξεργασία θερμοπλαστικών πολυμερών σε σύστημα μονοκόχλιου εκβολέα (2o εξάμηνο, ΔΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ)

Σε συνδυασμό και με τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, στο ΕΤΠ εκπαιδεύεται σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών σε επίπεδο διδακτορικής και μεταπτυχιακής εργασίας, προπτυχιακών φοιτητών σε επίπεδο διπλωματικής εργασίας, καθώς και φοιτητών Erasmus στα πλαίσια πρακτικής άσκησης (Erasmus+ traineeship).

Ερευνητική δραστηριότητα

Τα γνωστικά αντικείμενα των ερευνητικών περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται το ΕΤΠ αφορούν σε:

 1. Διεργασίες πολυμερισμού - Τεχνολογίες πολυαμιδοποίησης και πολυεστεροποίησης.
 2. Ανάπτυξη και σχεδιασμό τεχνολογιών ανακύκλωσης και διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων.
 3. Mελέτη και ανάπτυξη βιοδιασπώμενων πολυμερών προερχόμενων από ανανεώσιμες πρώτες ύλες.
 4. Σχεδιασμό και ανάπτυξη βιοϊατρικών πολυμερών:  
 5. - βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή για την ελεγχόμενη μεταφορά φαρμάκων, για ικριώματα στην ιστομηχανική
  -ελαστομερή σιλικόνης με εφαρμογή στη γναθοπροσωπική προσθετική.
 6. Σχεδιασμό και ανάπτυξη μακρο- και νανο- συνθέτων υλικών πολυμερικής βάσης.
 7. Μελέτη και σχεδιασμό υλικών συσκευασίας από πολυμερή - Μετανάστευση προσθέτων σε τρόφιμα και φάρμακα.

Στόχος της έρευνας είναι πρωτίστως η βελτιστοποίηση προϊόντων και διεργασιών με έμφαση:

 • τις περιβαλλοντικά φιλικές διεργασίες πολυμερισμού
 • τον σχεδιασμό νέων-καινοτόμων προϊόντων
 • τα σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά, τα βιοϋλικά και τα υλικά συσκευασίας
 • τα βιοδιασπώμενα πολυμερή και τα πολυμερή προερχόμενα από ανανεώσιμες πρώτες ύλες
 • την ανακύκλωση-διαχείριση πλαστικών απορριμμάτων.

Εργαστηριακή υποδομή

Το ΕΤΠ διαθέτει εξοπλισμό για παραγωγή, τροποποίηση/επεξεργασία/ανακύκλωση και χαρακτηρισμό πολυμερικών υλικών. Αναλυτικότερα, εκτός του γενικού εργαστηριακού εξοπλισμού, το ΕΤΠ διαθέτει ποικιλία συστημάτων πολυμερισμού: ανοξείδωτους αντιδραστήρες υψηλής πίεσης, αντιδραστήρα πολυμερισμού στερεάς κατάστασης, υάλινους αντιδραστήρες με κατάλληλα συστήματα ανάδευσης και ελέγχου θερμοκρασίας. Για τροποποίηση και επεξεργασία πολυμερών, διαθέτει εσωτερικό αναμικτήρα, μονοκόχλιο και δικόχλιο εργαστηριακό εκβολέα, θερμοπρέσσα, και μηχανή έγχυσης, σπαστήρα και μύλο άλεσης. Ως προς τον χαρακτηρισμό πολυμερών, το ΕΤΠ διαθέτει κατάλληλη υποδομή και οργανολογία για προσδιορισμό χημικής δομής και σύστασης (FTIR-ATR, UV-Vis, HPLC, GC), μηχανικών ιδιοτήτων (αντοχή σε εφελκυσμό, διατμητική τάση και κάμψη, κρούση), θερμικών ιδιοτήτων (διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης-DSC και θερμοσταθμική ανάλυση-TGA), για ανάλυση ακραίων ομάδων (ποτενσιομετρικό τιτλοδότη), για προσδιορισμό δείκτη ροής τήγματος (meltflowrate, MFR), ιξωδομετρία αραιού διαλύματος πολυμερών, ιξωδoμετρία Brookfield.