ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων Εμπορευνάτων με Μαθηματικό Προγραμματισμό