ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΝΤΑΡΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
Βελτίωση ενζυμικών συστημάτων για την αποδοτική αξιοποίηση λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ, Δ. ΚΕΚΟΣ, Μ. ΔΗΜΑΡΟΓΚΩΝΑ

Περίληψη
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη καινοτόμων ενζυμικών συστημάτων για την αποδοτικότερη αποικοδόμηση της υπολειμματικής λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας, η οποία αποτελεί την κυριότερη πηγή ανανεώσιμου άνθρακα στα πλαίσια της Βιομηχανικής Βιοτεχνολογίας. Κύριοι άξονες της διδακτορικής διατριβής αποτελούν αφενός η ανακάλυψη νέων ενζύμων, με δυναμικό αξιοποίησης σε βιομηχανικές εφαρμογές, η μελέτη των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων και καταλυτικών μηχανισμών όπως και η αποσαφήνιση της κρυσταλλικής δομής σε ένζυμα που θα φέρουν νέες καταλυτικές ιδιότητες σε σύγκριση με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αφετέρου η μελέτη της συνεργιστικής δράσης μιας σειράς από καινοτόμα λιγνοκυτταρολυτικά ένζυμα θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της έρευνας, με στόχο τόσο την αύξηση της απόδοσης των αντιδράσεων ενζυμικής υδρόλυσης όσο και την μείωση του κόστους των εν λόγω βιοδιεργασιών.