ΡΟΛΑΝΤ ΝΤΑΒΕΛΛΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
Μελέτη συνδυασμένων τεχνικών αποδόμησης οργανικών ρύπων παρουσία υπερήχων

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ, Ε. ΤΟΠΑΚΑΣ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

Περίληψη
Η ρύπανση των υδάτων είναι η μόλυνση των υδάτινων πόρων, συνήθως ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι υδάτινοι πόροι περιλαμβάνουν π.χ. λίμνες, ποτάμια, ωκεανούς, υδροφορείς και υπόγεια ύδατα. Η ρύπανση των υδάτων προκύπτει όταν οι μολυσματικές ουσίες εισάγονται στο φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση ανεπαρκώς επεξεργασμένων λυμάτων σε φυσικά υδατικά συστήματα μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα δημόσιας υγείας για άτομα που ζουν κατάντη. Μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο ρυπανθέν νερό ποταμού για πόση ή κολύμβηση ή άρδευση. Η ρύπανση των υδάτων είναι η ηγετική παγκόσμια αιτία θανάτου και ασθένειας, π.χ. λόγω ασθενειών που μεταδίδονται από το νερό.

Όλες οι προηγμένες διεργασίες οξείδωσης (AOP) χαρακτηρίζονται από ένα κοινό χημικό χαρακτηριστικό: την ικανότητα εκμετάλλευσης της υψηλής δραστικότητας των ριζών HO στις διεργασίες οξείδωσης που είναι κατάλληλες για την επίτευξη της μείωσης ή και πλήρους ανοργανοποίησης οργανικών υδάτινων ρύπων. Στην παρούσα εργασία προηγμένες διεργασίες οξείδωσης (AOP) θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων. Αυτές είναι : Φωτοκατάλυση, ηχοχημεία και αντίδραση Φεντον καθως και όλοι οι πιθανοί συνδιασμοί τους.