ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μικροβιακών κυψελίδων καυσίμου

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, Χ. ΑΡΓΥΡΟΥΣΗΣ, Λ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

Περίληψη
Αντικείμενο της συγκεκριμένης διατριβής είναι η μελέτη της τεχνολογίας των μικροβιακών κυψελίδων καυσίμου(ΜΚΚ). Η ΜΚΚ αποτελεί ένα βιοαντιδραστήρα που συνδυάζει την επεξεργασία αποβλήτου με την ταυτόχρονη απόδοση ηλεκτρικού ρεύματος. Γίνεται κατασκευή διαφορετικών γεωμετριών ΜΚΚ, με διαφορετικά υλικά και λειτουργούνται υπό ποικίλες συνθήκες για την κατανόηση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου τ'υπου βιοαντιδραστήρα. Διερευνόνται, επίσης, ειδικές εφαρμογές των ΜΚΚ όπως η ανάκτηση βαρέων μετάλλων από απόβλητα. Παράλληλα γίνεται ανάπτυξη μοντέλου για την πρόβλεψη της απόκρισης του συστήματος και την εξακρίβωση των καταλληλότερων τρόπων αξιοποίησης των ΜΚΚ για τη καλύτερη επεξεργασία αποβλήτων.