ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Η τεχνολογική προοπτική διερεύνηση ως στρατηγική επιχειρηματικής και βιομηχανικής αναδιοργάνωσης: Η περίπτωση της Ελλάδας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Α. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, Α. ΚΟΚΟΣΗΣ, Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Περίληψη
Στο πλαίσιο της διατριβής, ως αρχικός σκοπός τίθεται η αναλυτική αποτύπωση του παραγωγικού τοπίου της εγχώριας βιομηχανίας καθώς και των χαρακτηριστικών της. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και αποφασίζοντας ως προς τη βαρύτητα αλλά και την σχετική «εγγύτητα» τους, οι επιχειρήσεις θα καταταχθούν στις κατάλληλες κατηγορίες. Καθώς για την αναδιάρθρωση της οικονομίας της χώρας και την προσαρμογή της σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που εστιάζει σε παραγωγικές επενδύσεις και διεθνή ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητη η καλύτερη πληροφόρηση, ως επιπλέον στόχος της διατριβής τίθεται η ανάπτυξη ενός συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση κάποιου τύπου «προβλέψεων» για τις αλλαγές στα παραγωγικά συστήματα και σε ομάδες κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Οι δείκτες αυτοί θα είναι δυναμικοί και θα μπορούν να συνεισφέρουν στην παρακολούθηση των στρατηγικών μεταβολών σε παραγωγικά βιομηχανικά συστήματα γενικότερα. Επίσης ως επιπρόσθετος στόχος της διατριβής τίθεται η ανάπτυξη και κατάρτιση ενός μηχανισμού έγκαιρης πρόγνωσης, βασιζόμενου σε συστάδες σεναρίων παραγόμενων από ένα σύστημα δεδομένων, ποσοτικών και ποιοτικών. Η κατάστρωση αυτού του μηχανισμού θα ακολουθήσει το μεθοδολογικό πλαίσιο της προοπτικής διερεύνησης, στηριζόμενη στη συστηματική ανάλυση της δομής των συστημάτων παραγωγής, αξιοποιώντας τα βασικά μεγέθη των εκάστοτε αγορών, τους σχηματισμένους από τα προηγούμενα δεδομένα ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, πολιτικές, καθώς και αντιλήψεις που διαμορφώνονται στο ευρύτερο περιβάλλον.