ΙΩΑΝΝΑ ΝΥΔΡΙΩΤΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
Υπολογισμός υδατικού αποτυπώματος βιομηχανικών διεργασιών και εφοδιαστικής αλυσίδας

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Ε. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, Α. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ

Περίληψη
Η αξιοποίηση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως μειώνεται σημαντικά λόγω μείωσης της διαθέσιμης ποσότητας αλλά και υποβάθμισης της ποιότητας του διαθέσιμου νερού κυρίως λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μεγάλες ποσότητες νερού καταναλώνονται άμεσα είτε έμμεσα από βιομηχανικές μονάδες για την παραγωγή και διανομή διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι βιομηχανίες καλούνται όλο και περισσότερο να συμβαδίζουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούν. Η εκτίμηση και ανάλυση των υδατικών καταναλώσεων σε μια βιομηχανία, με τον υπολογισμό του υδατικού της αποτυπώματος, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός της διατριβής είναι η εκτίμηση των υδατικών καταναλώσεων και η βιώσιμη διαχείριση νερού σε μια βιομηχανία, βασιζόμενη στην ανάλυση του υδατικού αποτυπώματος των διεργασιών και της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή και αξιολόγηση διαφόρων βιομηχανιών και βιομηχανικών κλάδων και η επιλογή αυτών που θα μελετηθούν, θα γίνει με βάση την κατανάλωση νερού αλλά και την δυνατότητα επεμβάσεων. Έπειτα, με βάση τις βιομηχανίες ή τους κλάδους που θα έχουν επιλεγεί, θα υπολογιστεί τόσο το λειτουργικό υδατικό αποτύπωμα όσο και το υδατικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα γίνει εκτίμηση του ποσοστού συνεισφοράς κάθε διεργασίας όπως και θα προταθούν στοχευμένες παρεμβάσεις για τη μείωση της χρήσης νερού. Πιθανόν να πραγματοποιηθούν και συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών βιομηχανιών ή βιομηχανικών κλάδων.