ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΪΝΤΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΑΖΩΤΟΥ