ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΖΩΗ ΦΤΙΚΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

ΘΕΜΑ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ