ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟ- Η/ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ