ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΥΤΑΡΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ