ΤΡΥΦΩΝ ΚΕΚΕΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ