ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΡΟΣΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΥΜΩΝ NON- SACCHAROMYCES