ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Θέμα
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ