ΑΜΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΑΪΝΤ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ