ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ