ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΙΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ