ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑ- ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ