ΕργαστήριοΟργανικήςΧημικήςΤεχνολογίας

Υποστηρίζονται εργαστηριακά τα μαθήματα:

  • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Καθαρών Βιομηχανιών (8ο εξ. Χ.Μ.).
  • Αξιοποίηση Βιόμαζας (9ο εξ. Χ.Μ.).
  • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Οργανικών Βιομηχανιών (9ο εξ. Χ.Μ.).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου αναφέρονται στις εξής περιοχές:

  • Νέες Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες και Σχετικά Προϊόντα.
  • Αξιοποίηση Βιολογικών Πόρων και Συστημάτων για Παραγωγή Χημικών και Ενέργειας.
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή “Καθαρών” Τεχνολογιών.
  • Προστασία Περιβάλλοντος.
  • Αξιοποίηση Οργανικών Παραπροϊόντων και Αποβλήτων.

Οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών προς τρίτους αναφέρονται σε όλους τους ανωτέρω τομείς και ενδιαφέρουν κυρίως τις Οργανικές, Βιολογικές και Περιβαλλοντικές Βιομηχανίες και άλλες σχετικές Επιχειρήσεις και Φορείς.