ΕργαστήριοΕπιστήμηςκαιΤεχνικήςτωνΥλικών

Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου αφορά :

 • στη μελέτη δομής, ιδιοτήτων και διεργασιών επεξεργασίας των υλικών
 • στον χαρακτηρισμό, έλεγχο ποιότητας και σχεδιασμό των υλικών,
 • στη διάγνωση, χαρτογράφηση και αποτίμηση της φθοράς, στον στρατηγικό σχεδιασμό των επεμβάσεων και τεχνικών της προστασίας και στην επιλογή των υλικών,
 • την επιλογή και διαχείριση των υλικών.
 • στην ανάπτυξη κριτηρίων, μεθοδολογίας, τεχνικών και τεχνογνωσίας που αφορούν στα ανωτέρω.

Εκπαιδευτικό Έργο

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών σε εργαστηριακό επίπεδο, τόσο στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ή και σε άλλες Σχολές του ΕΜΠ, όσο και σε διατμηματικές ή διαπανεπιστημιακές δράσεις.

Ερευνητικό Έργο

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών καλύπτει :

 • τις εκπαιδευτικές - ερευνητικές ανάγκες εκπόνησης διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και διδακτορικών διατριβών,
 • γενικότερες ερευνητικές δραστηριότητες, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών (ερευνητικές συνεργασίες, έργα και προγράμματα / εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή)

Επιστημονικό Έργο

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών παράγει - οργανωμένα βάσει των εσωτερικών του κανόνων - επιστημονικό έργο με τη μορφή :

 • γνώσης (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, των μελών του, μεμονωμένα ή ομαδικά)
 • τεχνογνωσίας (πατέντες, κ.ά.)
 • επιστημονικών δραστηριοτήτων συνεργασιών, ανταλλαγής γνώσεων, διαδικτύωσης (Ημερίδες, Συμπόσια, Συνέδρια, Δίκτυα, κ.ά.)

Παροχή Υπηρεσιών

Το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών προσφέρει :

 • τεχνικές υπηρεσίες στη Βιομηχανία, Κατασκευές, Πολιτισμό, Υπηρεσίες, κ.ά.,
 • υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, κ.ά..