ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2016, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων και μέγιστη διάρκεια έξι (6) εβδομάδων. Πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές και να μην εκτείνεται σε περισσότερους από δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την έναρξή της.

Περίοδος Υλοποίησης: 4/7/2016–31/10/2016

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην ΠΑ 2016, έως την 15η/5/2016. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ  (http://praktiki.chemeng.ntua.gr), ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(2) Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική του εγγραφή, και όχι πέραν της 27ης/5/2016, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής:

i) τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ, και

ii) την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη με απόλυτη ακρίβεια.

(3) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν ηλεκτρονικά στην ΠΑ παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην ΠΑ 2016 – επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους – και να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Επιπρόσθετα, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), για να επαληθευθεί η επιτυχής επανεγγραφή τους.

(4) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν, και αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τελική του επιλογή και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τον κ. Βασιλακόπουλο, για να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(5) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 215 215 7860). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(6) Πριν την έναρξη της ΠΑ είναι υποχρεωτική η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ εις τετραπλούν και να μεριμνήσει για την υπογραφή από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Στη συνέχεια, πρέπει να προσκομίσει τα τέσσερα (4) αντίτυπα στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Τα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το ΦΥ) και τα άλλα δύο (2) αντίτυπα παραμένουν στο Γραφείο ΠΑ της Σχολής.

Τονίζεται ότι:

  • Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν την έναρξη της ΠΑ.
  • Δεν είναι δυνατή η έναρξη ΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
  • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, στις οποίες θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ.

ii) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

iii) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

iv) Συμπληρωμένη ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

(2) Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, κάθε φοιτητής, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης (e-mail, τηλέφωνο ή ανακοίνωση στον ιστότοπο της Σχολής), θα πρέπει να προσέλθει άμεσα στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_en.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:37, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:36, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:36, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:36, Μέγεθος: 83kb
  ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: aitisi.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:35, Μέγεθος: 69kb
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:35, Μέγεθος: 104kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:34, Μέγεθος: 503kb
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Όνομα: ypefthini_dilwsi.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:34, Μέγεθος: 115kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN
Όνομα: vevaiwsi_iban.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:34, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: odigies_eggrafis.pdf, Ανέβηκε: 15/4/2016 12:33, Μέγεθος: 108kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές και απόφοιτοι της Σχολής που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτ 2015 ότι οι επιταγές για την καταβολή της 1ης δόσης της αποζημίωσης που δικαιούνται έχουν εκδοθεί και βρίσκονται στο Ταμείο του ΕΜΠ (ισόγειο κτηρίου Οικονομικών Υπηρεσιών), απ’ όπου μπορούν να τις παραλάβουν.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες), που επιθυμούν να μεταβούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών) μέσω του προγράμματος ERASMUS+ την περίοδο 2016–2017 (έναρξη κινητικότητας 01/06/2016, λήξη κινητικότητας 30/09/2017), ότι η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας θα ανακοινωθεί στα μέσα Ιανουαρίου 2016, και η προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων θα είναι δύο μήνες μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης.  

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep. Οι οδηγίες και η διαδικασία για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο:  http://erasmus.ntua.gr/el/node/38

Το πρόγραμμα ERASMUS+ απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Ειδικότερα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, η Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ μπορεί να αναγνωριστεί ακαδημαϊκά ως η υποχρεωτική «Πρακτική Άσκηση» που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής και είναι ενταγμένη στο 9ο Εξάμηνο.  Οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν την εκπόνηση της «Πρακτικής Άσκησής» τους με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS+, θα πρέπει, επιπρόσθετα των γενικών προϋποθέσεων, όπως αυτές αναφέρονται στον σύνδεσμο http://erasmus.ntua.gr/el/node/38

α) να μετακινηθούν στο εξωτερικό αφού θα έχουν τελειώσει το 8ο Εξάμηνο σπουδών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, και

β) να χαρακτηρίσουν την εργασία τους στο πλαίσιο του ERASMUS+ ως Πρακτική Άσκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά το διάστημα 1/3/2015–31/10/2015, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Τετάρτη 2/12/2015. Η εν λόγω προθεσμία είναι ανελαστική.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Το πρόγραμμα VULCANUS IN JAPAN προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε Ιαπωνικές εταιρείες σε Ευρωπαίους φοιτητές Πολυτεχνείων. Οι επιτυχόντες θα μεταβούν στην Ιαπωνία για ένα ακαδ. έτος (1.9.2016 – 31.8.2017), θα χρηματοδοτηθούν για την κάλυψη των εξόδων ταξιδιού και διαβίωσης με δωρεάν στέγαση, και θα μετάσχουν σε ένα τετράμηνο εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας και σε ένα οκτάμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε μια μεγάλη Ιαπωνική Εταιρεία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον στο τέταρτο έτος φοίτησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 20η Ιανουαρίου 2016. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 και στη Δ/νση Σπουδών ΕΜΠ, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, τηλ. 210-7721199.

  Frequent Questions and Answers
Όνομα: Vulcanus FAQ.pdf, Ανέβηκε: 20/11/2015 12:42, Μέγεθος: 263kb
  Letter for Universities
Όνομα: Letter-univ-EN.pdf, Ανέβηκε: 20/11/2015 12:41, Μέγεθος: 553kb
  Ανακοίνωση - Διαδικασία - Έγγραφα
Όνομα: Anakoinosi Vulcanus_2016-17.pdf, Ανέβηκε: 20/11/2015 17:24, Μέγεθος: 206kb
  Flyer
Όνομα: FLYER_en vj16.pdf, Ανέβηκε: 20/11/2015 17:24, Μέγεθος: 250kb

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ''Mindspace'' προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  την πρακτική  τους άσκηση εντός του 2015 (ολοκλήρωση έως 31/10/2015). Ο κωδικός της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" είναι 99831.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον ''Mindspace''

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2015

Η COLGATE - PALMOLIVE  προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  την πρακτική  τους άσκηση εντός του 2015 (ολοκλήρωση έως 31/10/2015). Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" είναι 97741 και 100001.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την  COLGATE - PALMOLIVE

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε του φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ότι η υπογραφή τριμερούς σύμβασης μεταξύ του φορέα υποδοχής, του φοιτητή και της Σχολής είναι υποχρεωτική.

Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το σχετικό έντυπο εις τριπλούν και να μεριμνήσει για την υπογραφή από τον εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής.

Στη συνέχεια, πρέπει να προσκομίσει τα τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για την υπογραφή του κ. Κοσμήτορα.

Τα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το φορέα υποδοχής) και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στη Γραμματεία.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

  Έντυπο Σύμβασης
Όνομα: symvasi_pa.pdf, Ανέβηκε: 4/9/2015 12:13, Μέγεθος: 106kb
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου για τα χρονικά διαστήματα 6/7–14/8/2015, 24/8/2015–2/10/2015 και 21/9–30/10/2015.

Ο κωδικός των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 98248.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ενδιαφέρονται.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η Johnson & Johnson Hellas προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά το χρονικό διάστημα 1/7–7/8/2015.

Ο κωδικός της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" είναι 97130.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Johnson & Johnson Hellas.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ