ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2017

Η ναυτιλιακή εταιρεία MINERVA MARINE Inc. (www.minervamarine.com) προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης (Environmental Officer) για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2017. Ο κωδικός της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 128880.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Ντέκα Δήμητρα στο email: d.nteka@minervamarine.com

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Η στρατιωτική μονάδα 691 ΒΕΒ προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Βοηθός Προϊστάμενου Παραγωγής–Ποιοτικού Ελέγχου) για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2017. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 126668 (εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων) και 126651 (εργοστάσιο παραγωγής ιατρικού οξυγόνου).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Σιαπέρα στο τηλέφωνο 2108194000 (εσωτ. 2172) ή στο email: rnd.691beb@yahoo.gr

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 05 Μαίου 2017

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει έξι (6) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2017. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 125356, 125364, 125367, 125369, 125370 και 125373.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 28η/5/2017

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2017, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 3/7/2017           Λήξη ΠΑ: 2/8/2017

Έναρξη ΠΑ: 1/9/2017           Λήξη ΠΑ: 30/9/2017

 

Περίοδος Υλοποίησης: 3/7/2017–31/10/2017

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην ΠΑ 2017, έως την 21η/5/2017. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ  (http://praktiki.chemeng.ntua.gr), ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(2) Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική του εγγραφή, και όχι πέραν της 2ας/6/2017, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής:

i) τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ,

ii) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN, και

iii) την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη με απόλυτη ακρίβεια.

(3) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν ηλεκτρονικά στην ΠΑ παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην ΠΑ 2017 – επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους – και να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής τα τρία (3) έγγραφα που προαναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), για να επαληθευθεί η επιτυχής επανεγγραφή τους.

(4) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν, και αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τελική του επιλογή και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τον κ. Βασιλακόπουλο, για να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(5) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 215 215 7860). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(6) Πριν την έναρξη της ΠΑ είναι υποχρεωτική η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ εις τετραπλούν και να μεριμνήσει για την υπογραφή από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τα τέσσερα (4) αντίτυπα στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Τα δύο (2) αντίτυπα παραμένουν στο Γραφείο ΠΑ της Σχολής και τα άλλα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το ΦΥ) από τον κ. Βασιλακόπουλο.

Κατά την παραλαβή των αντιτύπων, ο φοιτητής υπογράφει απαραιτήτως τη σχετική σύμβαση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 20η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 24/7/2017         Ολοκλήρωση διαδικασίας: 20/6/2017

 

Β. Αμέσως μετά την έναρξη της ΠΑ

Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά την έναρξη της πρακτικής του άσκησης, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Γ. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, στις οποίες θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ.

ii) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

iii) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

iv) Συμπληρωμένη ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» – κι έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο εισόδου – υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: anfora_epopti_forea_en.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:45, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anfora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:44, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:44, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:44, Μέγεθος: 83kb
  ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: aitisi.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:44, Μέγεθος: 69kb
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:43, Μέγεθος: 121kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:43, Μέγεθος: 78kb
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Όνομα: ypefhini_dilosi.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:43, Μέγεθος: 114kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN
Όνομα: vevaiosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:43, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: odigies_eggrafis.pdf, Ανέβηκε: 2/5/2017 09:42, Μέγεθος: 110kb

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1/5/2016–31/10/2016, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Παρασκευή 20/1/2017. Η εν λόγω προθεσμία είναι ανελαστική.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2016, ότι στην περίπτωση που πρόκειται να υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Φορέα Υποδοχής από την 01/09/2016 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Δεν είναι δυνατή η έναρξη ΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.
  • Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokkolo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 26/8/2016 17:36, Μέγεθος: 121kb

Όλοι οι φοιτητές της Σχολής που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2016, σε Φορέα Υποδοχής που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου που βρίσκονται στο σύνδεσμο https://dev.edeil.ntua.gr/praktiki-espa/.

Ειδικότερα:

α) Οι φοιτητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση πρέπει να συμπληρώσουν άμεσα και τα δύο ερωτηματολόγια.

β) Οι φοιτητές που εκπονούν τώρα την πρακτική τους άσκηση πρέπει να συμπληρώσουν άμεσα το ερωτηματολόγιο εισόδου, κι αμέσως μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης το ερωτηματολόγιο εξόδου.

γ) Οι φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση μέχρι την 31/10/2016 πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εισόδου αμέσως μετά την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, και το ερωτηματολόγιο εξόδου αμέσως μετά το πέρας αυτής.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 20 Μαίου 2016

Η TOYOTA HELLAS προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  την πρακτική  τους άσκηση εντός του 2016 (ολοκλήρωση έως 31/10/2016). Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 109439 και 109445.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην κ. Κρεμαλή (e-mail: renia.kremali@toyota.gr, τηλ.: 210 2808293).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Παρασκευή, 20 Μαίου 2016

Η COLGATE-PALMOLIVE  προσφέρει τέσσερις (4) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο–Αύγουστο 2016. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 108774, 108778, 108779  και 108780.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την  COLGATE-PALMOLIVE

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Παρασκευή, 20 Μαίου 2016

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου για το χρονικό διάστημα 19/9–31/10/2016. Ο κωδικός των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 109543.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στον κ. Σταυράκο (e-mail: stavrakosa@titan.gr, τηλ.: 210 5537747).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.