ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Η COLGATE–PALMOLIVE  προσφέρει οκτώ (8) θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2018. Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 146086, 146088, 146089, 146090, 146094 και 146099.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να υποβάλουν τα βιογραφικά τους στο email: hr_gr@colpal.com έως την 11η/5/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων. Η μία (1) θέση αφορά την περίοδο 2/7–1/8/2018 (κωδικός 143749 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ») και οι άλλες δύο (2) την περίοδο 1/10–31/10/2018 (κωδικός 143752 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την περίοδο για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 27η/4/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Τετάρτη, 04 Απριλίου 2018

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου, για την περίοδο 2/7 - 31/10/2018 (κωδικός 144475 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο naxakia@titan.gr, μέχρι την 27η/4/2018.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Η στρατιωτική μονάδα 1ο ΤΥΑΔ προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Καυσίμων και Λιπαντικών του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, για την περίοδο 2/7–31/10/2018. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται φυσικοχημικές αναλύσεις σε ορυκτέλαια και καύσιμα αεροσκαφών και ελικοπτέρων, και είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025:2005. Ο κωδικός των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 88554.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Μουιάνο στο τηλέφωνο 2425062255 ή στο e–mail: 1tyadtao@gmail.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2018, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 2/7/2018           Λήξη ΠΑ: 1/8/2018

Έναρξη ΠΑ: 1/10/2018         Λήξη ΠΑ: 31/10/2018

 

Περίοδος Υλοποίησης: 2/7/2018–31/10/2018

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017–2018.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική Άσκηση 2018» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (ισόγειο κτιρίου Μηχανολόγων, δίπλα στο εστιατόριο) τα ακόλουθα έγγραφα:

i) ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας, δεν υπάρχει προμήθεια για την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

iv) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Η κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30, κατά το χρονικό διάστημα 9/3/2018–30/3/2018.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική Άσκηση 2018», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν.

(5) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr/ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν, και αφού συμφωνήσει με κάποιο ΦΥ και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), για να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(6) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 215 215 7860). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(7) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ εις τετραπλούν και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τα τέσσερα (4) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Τα δύο (2) αντίτυπα παραμένουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ και τα άλλα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Ταυτόχρονα με την κατάθεση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, ο φοιτητής υπογράφει τη σχετική σύμβαση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας είναι η 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

 

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

6/8/2018

10/9/2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας:

10/7/2018

20/7/2018

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/8/2018)

 

Η κατάθεση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00–13:00, κατά τα χρονικά διαστήματα 21/5/2018–20/7/2018 και 3/9/2018–10/9/2018.

(8) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, στις οποίες θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ.

ii) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

iii) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

iv) Συμπληρωμένη ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00–13:00, κατά το χρονικό διάστημα 3/9/2018–9/11/2018. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση τον Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 25/4/2018 20:43, Μέγεθος: 127kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:56, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:56, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:55, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:55, Μέγεθος: 83kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:53, Μέγεθος: 75kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN
Όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΒΑΝ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:53, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf, Ανέβηκε: 7/3/2018 14:52, Μέγεθος: 111kb
  Προκήρυξη
Όνομα: ΕΙΣ Προκήρυξη.pdf, Ανέβηκε: 5/10/2017 15:19, Μέγεθος: 145kb

Οι φοιτητές που προτίθενται να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εντός του Οκτωβρίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εξής ημερομηνίες:

  • Εύρεση θέσης ΠΑ και αποστολή email έως και την Πέμπτη 14/9/2017.
     
  • Κατάθεση των τεσσάρων (4) αντιτύπων του πρωτοκόλλου συνεργασίας στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Παρασκευή 15/9/2017.
     
  • Παραλαβή των δύο (2) υπογεγραμμένων αντιτύπων και υπογραφή της σύμβασης ΕΣΠΑ εντός του διαστήματος 18–21/9/2017 (κατόπιν ειδοποίησης).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Η στρατιωτική μονάδα 2ο ΤΥΑΔ προσφέρει δύο (2) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Εργαστήριο Ελαιολιπαντικών του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Πάχη Μεγάρων, για την περίοδο 1/10–31/10/2017. Το εργαστήριο διενεργεί φασματομετρικές αναλύσεις ατομικής εκπομπής χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων σε μηχανισμούς αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Ο κωδικός των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 118407. Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αεροδρόμιο της Πάχης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Λάκκα στο τηλέφωνο 2296082152 ή στο e–mail: tao2tyad@gmail.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Η Dow Hellas προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής Άσκησης στο τμήμα ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής πολυστερίνης στο Λαύριο Αττικής. Η εν λόγω θέση απευθύνεται στους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα 1–31/8/2017. Ο κωδικός της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 130296. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Μελισσείδη στο τηλέφωνο 2292062205 ή στο email: akmelisseidis@dow.com

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Οι φοιτητές που προτίθενται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εντός του Αυγούστου θα πρέπει να έχουν καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής τα τέσσερα (4) αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας μέχρι και την Παρασκευή 14/7/2017.

Η παραλαβή των δύο (2) υπογεγραμμένων αντιτύπων θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 17–21/7/2017, κατόπιν ειδοποίησης από τον κ. Βασιλακόπουλο, οπότε και οι φοιτητές θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση του ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που προτίθενται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση εντός του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής τα τέσσερα (4) αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας μέχρι και την Παρασκευή 21/7/2017.

Η παραλαβή των δύο (2) υπογεγραμμένων αντιτύπων θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 24–28/7/2017, κατόπιν ειδοποίησης από τον κ. Βασιλακόπουλο, οπότε και οι φοιτητές θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση του ΕΣΠΑ.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ