ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2020.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019–2020.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική Άσκηση 2020» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή pdf:

i) ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας, δεν υπάρχει προμήθεια για την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

iv) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Σύμφωνα με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΕΜΠ, μετά τη λήξη της αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΕΜΠ, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο) μόνο το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου (θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες).

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποστολή των απαραίτητων εγγράφων είναι 31η/03/2020.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική Άσκηση 2020», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν, να καταθέσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβουν τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου, μετά τη λήξη της αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΕΜΠ. Σε περίπτωση που τα έχουν ήδη καταθέσει κατά το παρελθόν, θα τα αναζητήσουν κατά την προσέλευσή τους στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 29/06/2020       Λήξη ΠΑ: 28/07/2020

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2020       Λήξη ΠΑ: 31/10/2020

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΕΜΠ
Όνομα: anakoinosi_grafeio_pa_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2020 12:34, Μέγεθος: 965kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN
Όνομα: vevaiosi_iban_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2020 12:34, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: odigies_eggrafis_2020.pdf, Ανέβηκε: 11/3/2020 12:34, Μέγεθος: 111kb
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο.

  StartUp Career Day
Όνομα: Startup Career Day.pdf, Ανέβηκε: 27/2/2020 14:53, Μέγεθος: 398kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) έως την 31η/10/2019, ότι θα πρέπει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)
   
 2. Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)
   
 3. Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)
   
 4. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)
   
 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)
   
 6. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον φορέα υποδοχής)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30, κατά το χρονικό διάστημα 01/11/2019–11/11/2019.

Τονίζεται ότι εάν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθίσταται επισφαλής η καταβολή της αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2019 10:16, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foitith.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2019 10:16, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 26/10/2019 10:16, Μέγεθος: 83kb

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ δεν θα εξυπηρετηθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ την Παρασκευή 21/06/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου (κωδικός 168428 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Η μία (1) αφορά την περίοδο 1/8–31/8/2019 και οι άλλες δύο (2) την περίοδο 1/10–31/10/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο egt@titan.gr, μέχρι την 26η/6/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ.

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να απευθυνθούν στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για να τους καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης που πρόκειται να λάβουν από τον Τακτικό Π/Υ ΕΜΠ (απόφαση 5ης/2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 23.05.2019).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ προσφέρει τέσσερις (4) θέσεις Πρακτικής Άσκησης στα Διυλιστήρια των Αγίων Θεοδώρων.

 • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/06–30/06/2019 (κωδικός 164002 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).
 • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/08–31/08/2019 (κωδικός 164003 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).
 • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/09–30/09/2019 (κωδικός 164004 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).
 • Μία (1) θέση για την περίοδο 01/10–31/10/2019 (κωδικός 164005 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, μέχρι την 7η/6/2019.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την θέση με κωδικό 164002 είναι η 8η/5/2019.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Το Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη χρονική περίοδο 01/06/2019–30/09/2019 στην Κύπρο (Λευκωσία).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όνομα: deltio_typou_TCI.doc, Ανέβηκε: 10/4/2019 12:16, Μέγεθος: 905kb

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

 

Έναρξη ΠΑ: 8/7/2019           Λήξη ΠΑ: 7/8/2019

Έναρξη ΠΑ: 1/10/2019         Λήξη ΠΑ: 31/10/2019

Περίοδος Υλοποίησης: 1/5/2019–31/10/2019

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ΠΑ 2019:

i) επιλέγοντας το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019,

ii) κάνοντας εγγραφή στην «Πρακτική Άσκηση 2019» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ, και

iii) καταθέτοντας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (ισόγειο κτιρίου Μηχανολόγων, δίπλα στο εστιατόριο) τα απαραίτητα έγγραφα.

(2) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr/ (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(3) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 215 215 7860). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(4) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ημερομηνιών εκπόνησης της ΠΑ μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Τα τρία (3) αντίτυπα παραμένουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ και τα άλλα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Ταυτόχρονα με την κατάθεση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, ο φοιτητής υπογράφει τη σχετική σύμβαση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας είναι η 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

 

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

1/5/2019

9/9/2019

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας:

10/4/2019

19/7/2019

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/8/2019)

 

Η κατάθεση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30 κατά το χρονικό διάστημα 5/4/2019–19/7/2019, καθώς και στις 4, 6, 9 και 11/9/2019 κατά τις ίδιες ώρες.

(5) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, στις οποίες θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ.

ii) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

iii) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

iv) Συμπληρωμένη ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30, κατά τα χρονικά διαστήματα 3/6/2019–19/7/2019 και 9/9/2019–8/11/2019. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση τον Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 16/5/2019 19:08, Μέγεθος: 199kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_ipodoxis_en.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2019 10:25, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ipodoxis.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2019 10:25, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2019 10:25, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2019 10:24, Μέγεθος: 83kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora.pdf, Ανέβηκε: 29/3/2019 10:24, Μέγεθος: 526kb

Το ερευνητικό ινστιτούτο RISE της Σουηδίας με έδρα το Gothenburg, έχει προκηρύξει δύο (2) θέσεις πρακτικής άσκησης για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019 στις περιοχές Bioscience, Materials and Agrifood μέσω ERASMUS.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τα μέσα Απριλίου 2019.

Η πρακτική άσκηση αυτή δεν επιχορηγείται από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών αλλά αναγνωρίζεται ως πρακτική άσκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες με την Καθ. Μ. Κροκίδα (210 7723150, mkrok@chemeng.ntua.gr).