ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Στην Πρακτική ¶σκηση (ΠΑ) 2021 δύνανται να συμμετάσχουν οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της 09/03/2021 και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται στον κατάλογο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 14.04.2021). Οι εν λόγω φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές.

Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 05/07/2021       Λήξη ΠΑ: 04/08/2021

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2021       Λήξη ΠΑ: 31/10/2021

Περίοδος Υλοποίησης: 01/07/2021–31/10/2021

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

(1) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το σύνδεσμο https://submit-atlas.grnet.gr (Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής ¶σκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»), όπου μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες θέσεις ΠΑ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους ΦΥ που τον ενδιαφέρουν και να συμφωνήσει με κάποιον από αυτούς για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά, με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

(2) Εάν κάποιος φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ, να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση και να συμφωνήσει για το ακριβές διάστημα ΠΑ. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΦΥ θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά,
με e–mail, τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), ώστε να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (τηλ. 2152157860).

Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

(3) Πριν την έναρξη της ΠΑ, είναι υποχρεωτική η υπογραφή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΦΥ, του φοιτητή και του ΕΜΠ. Ο φοιτητής θα πρέπει:

α) να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες),

β) να αποστείλει το πρωτόκολλο συνεργασίας στο dimvass@central.ntua.gr προκειμένου να ελεγχθεί ως προς την ορθότητά του,

γ) να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ, αφού πρώτα ενημερωθεί ότι έχει συμπληρωθεί σωστά,

δ) να προσκομίσει τα πέντε (5) αντίτυπα – με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες – στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, το οποία μεριμνά για τις υπογραφές των εκπροσώπων του ΕΜΠ. Ταυτόχρονα με την κατάθεση των πρωτοκόλλων συνεργασίας, ο φοιτητής θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση ΕΣΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης από το ΕΣΠΑ, μετά το πέρας της ΠΑ.

Προσερχόμενος στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά θα τοποθετεί σε ειδικό κυτίο, που θα βρίσκεται έξω από το γραφείο, τα πέντε (5) αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας, θα αναζητά τις συμβάσεις του ΕΛΚΕ σε διπλανό κυτίο, θα τις υπογράφει και θα τις τοποθετεί σε διαφορετικό κυτίο.

Η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ.

Για παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης ΠΑ:

02/08/2021

01/09/2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης πρωτοκόλλων συνεργασίας:

10/07/2021

23/07/2021

(λόγω θερινών διακοπών δεν θα είναι δυνατή η κατάθεση έως την 10η/08/2021)

 

 

Ειδικά οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Ιούλιο, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα αντίτυπα των πρωτοκόλλων συνεργασίας έως την Παρασκευή 11/06/2021.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ, για να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας (ένα γι’ αυτόν κι ένα για τον ΦΥ). Τα έγγραφα θα βρίσκονται σε ειδικό κυτίο στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ στεγάζεται στο χώρο του πρώην ΚΕΠ, δίπλα στο ξύλινο θέατρο.

  • Όσοι φοιτητές προτίθενται να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο.

(4) Κάθε φοιτητής που πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

(1) Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, γραμμένες σε υπολογιστή και τυπωμένες σε χαρτί με το λογότυπο του φορέα, στις οποίες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το ακριβές χρονικό διάστημα εκπόνησης της ΠΑ. Οι εν λόγω βεβαιώσεις θα φέρουν πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνονται από τον ΦΥ)

ii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iii) Έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του φορέα. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

iv) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων. (εκπονείται από τον φοιτητή)

v) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ. (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)

vi) ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική) με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα του ΦΥ. (παραλαμβάνεται από τον ΦΥ)

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ θα γίνει βάσει διαδικασίας που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 10η/11/2021. Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα πρέπει, λόγω των θερινών διακοπών, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(2) Κάθε φοιτητής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση σε ΦΥ που είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, να συμπληρώσει όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Αγγλικά)
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis_en.pdf, Ανέβηκε: 28/5/2021 12:17, Μέγεθος: 95kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopti_forea_ypodoxis.pdf, Ανέβηκε: 28/5/2021 12:17, Μέγεθος: 176kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erotimatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 28/5/2021 12:16, Μέγεθος: 220kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenon.doc, Ανέβηκε: 28/5/2021 12:16, Μέγεθος: 1869kb
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 28/5/2021 12:16, Μέγεθος: 172kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: epistoli_kosmitora.pdf, Ανέβηκε: 28/5/2021 12:15, Μέγεθος: 1231kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τελευταίου έτους, καθώς και οι επί πτυχίω φοιτητές, ότι εκδόθηκε ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές του 10ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση εντός του Ιουνίου 2021 θα πρέπει να έλθουν άμεσα σε επαφή με τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr), μέχρι την Τετάρτη 12/05/2021.

Από το Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ.

  ΚΥΑ
Όνομα: ΚΥΑ_7-5-2021.pdf, Ανέβηκε: 10/5/2021 10:41, Μέγεθος: 243kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση εντός του 2021 ότι η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ και η ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων στο σύνδεσμο https://praktiki.doc.ntua.gr, παρατείνονται μέχρι την 11η Απριλίου 2021.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής ¶σκησης 2021, οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου καλούνται να παρακολουθήσουν μία διαδικτυακή εκδήλωση γνωριμίας με την «Colgate - Palmolive», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 14:00, μέσω webex. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m829fe42e9a9d562d49f0c8606d6ff13f

Οι φοιτητές θα γνωρίσουν την «Colgate - Palmolive» και το εργοστάσιό της στον Πειραιά με ένα virtual plant tour και θα ενημερωθούν για τις παρεχόμενες ευκαιρίες εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2021, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2021.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα «Πρακτική ¶σκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020–2021.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική ¶σκηση 2021» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://praktiki.doc.ntua.gr τα ακόλουθα έγγραφα (σε αρχείο pdf ή αρχείο εικόνας, το μέγεθος του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 MB):

i) ΔΗΛΩΣΗ IBAN, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή του δικαιούχου.  Ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μία από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK, και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της ΕΘΝΙΚΗΣ, δεν υπάρχει προμήθεια κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Η βεβαίωση απογραφής μπορεί να έχει τη μορφή των υποδειγμάτων 1 και 2, τα οποία είναι αμφότερα αποδεκτά.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους, μπορούν να υποβάλουν αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τη βεβαίωση απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες ή διαθέτουν κωδικούς TAXISNET (βλ. υπόδειγμα 3).

iv) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων είναι η 31η/03/2021.

Η υποβολή των πέντε (5) ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει και τμηματικά. Μετά την καταληκτική ημερομηνία (31/03/2021) δε θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, και ως εκ τούτου δε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική ¶σκηση 2021.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική ¶σκηση 2021», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 05/07/2021       Λήξη ΠΑ: 04/08/2021

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2021       Λήξη ΠΑ: 31/10/2021

 

Για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2021, οι οποίες αναμένεται να είναι ίδιες με αυτές της ΠΑ 2020 (ανακοίνωση 25 Μαΐου 2020), θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση, όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Όνομα: odigies_eggrafis.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:59, Μέγεθος: 292kb
  ΔΗΛΩΣΗ IBAN
Όνομα: dilosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:59, Μέγεθος: 61kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
Όνομα: vevaiosi_apografis_3.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:59, Μέγεθος: 202kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
Όνομα: vevaiosi_apografis_2.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:58, Μέγεθος: 1336kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Όνομα: vevaiosi_apografis_1.pdf, Ανέβηκε: 9/3/2021 09:58, Μέγεθος: 580kb

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση τον Οκτώβριο του 2020 κι εκκρεμεί η κατάθεση των προβλεπόμενων εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, ότι:

  • Λόγω του γενικού lockdown που θα ισχύσει από το Σάββατο 07/11/2020, θα πρέπει, μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, να αποστείλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα στο e–mail dimvass@central.ntua.gr. Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο αρχείο pdf χαμηλής ανάλυσης, ώστε να έχει σχετικά μικρό μέγεθος. Τα ανωτέρω έγγραφα θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους, και θα ενημερωθούν οι φοιτητές για τυχόν διορθώσεις ή/και προσθήκες.
     
  • Μετά τη λήξη της αναστολής, σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2020–31/10/2020, ότι στην περίπτωση που πρόκειται να υπογράψουν το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Φορέα Υποδοχής από την 01/09/2020 και μετά, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα πεδία που αφορούν αυτόν, τον ΦΥ και το χρονικό διάστημα της ΠΑ (με πληκτρολόγηση στα παραμετρικά πεδία που βρίσκονται στις δύο πρώτες σελίδες), να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας σε πέντε (5) αντίτυπα και να μεριμνήσει ώστε να υπογραφεί και να σφραγισθεί από τον εκπρόσωπο του ΦΥ.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ ορίζεται η 11/09/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

  ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όνομα: neo_protokollo_synergasias.pdf, Ανέβηκε: 27/8/2020 09:50, Μέγεθος: 155kb

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 29.05.2020).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση εκτός Αττικής κατά τους μήνες Αύγουστο - Οκτώβριο 2020, ότι η Σχολή προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και εφάπαξ μετακίνησής τους προς και από τον τόπο πρακτικής άσκησης.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των εξόδων αυτών θα πρέπει:

α) οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν (με e-mail στο dimvass@central.ntua.gr) τον φορέα υποδοχής (ΦΥ), τον τόπο και το χρονικό διάστημα της πρακτικής άσκησης, και 

β) οι εκπρόσωποι των ΦΥ να ενημερώσουν (με e–mail στο dimvass@central.ntua.gr) ότι δέχονται τους αντίστοιχους φοιτητές για πρακτική άσκηση, ώστε να δεσμευθούν οριστικά οι θέσεις. Σε αυτό το e–mail θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx)του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή και των δύο e-mails είναι η 30/06/2020 και ώρα 12:00.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Καθηγητής ΕΜΠ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου (κωδικός 189019 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο egt@titan.gr, μέχρι την 3η/7/2020.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ