ΑνακοινώσειςΠρακτικήςΆσκησης

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2012, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Παρασκευή 23/11/2012.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2012

Η εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν (1) φοιτητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στον Ποιοτικό Έλεγχο του διυλιστηρίου στο Ασπρόπυργο, με εναλλασσόμενο ωράριο απασχόλησης ( 07:00-15:00 και 13:00-21:00).

Όσοι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην εν λόγω εταιρεία, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sgkargkasoula@konkat.gr.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο Τμήμα Regulatory Affairs and Environmental Management (διαχείριση φακέλων προϊόντων, registration των προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, sύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, επισκέψεις και εκπαίδευση στα τμήματα ποιότητας και παραγωγής του εργοστασίου καλλυντικών), στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@korres.com, γράφοντας ως Subject «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ».

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση έως και την 30η/6/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής έως και την Τετάρτη 12/9/2012. Σε περίπτωση καθυστέρησης, δε θα είναι δυνατή η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση μετά την 30η/6/2012, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής το συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε όχι μετά την 5η/10/2012.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012

Οι εταιρείες του ομίλου PepsiCO (Tasty Foods και PepsiCo-ΗΒΗ) ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στις Πωλήσεις και στη Διοίκηση Παραγωγής, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στις εταιρείες του ομίλου PepsiCO, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ioulia.ieromonahou@pepsico.com.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2012

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας επτά (7) εβδομάδων στο τμήμα συσκευασίας της COLGATE - PALMOLIVE (διεξαγωγή μετρήσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των χαροκιβωτίων: συμπιεστότητα, βάρος, σύσταση χάρτου, και των φιαλών: συμπιεστότητα, βάρος, πάχος - στατιστική ανάλυση των μετρήσεων αυτών με σκοπό τη συμμόρφωση και την επικαιροποίηση των σχετικών προδιαγραφών), καλούνται να αποστείλουν, το αργότερο μέχρι τις 14/9/2012, το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR_GR@colpal.com, αναφέροντας απαραίτητα στο θέμα του μηνύματός τους τον κωδικό «PACKAGING (PACK_INT/0912)».

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στα γραφεία της NESTLE ΕΛΛΑΣ στο Μαρούσι (διαχείριση αποβλήτων, ποσοτικοποίηση των ροών αποβλήτων για βελτιστοποίηση της διαχείρισης, σχεδιασμός εκστρατείας ενημέρωσης για τη διαχείριση αποβλήτων), καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση konstantinos.zagorianos@gr.nestle.com, το αργότερο μέχρι τις 06 Ιουλίου 2012.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

  Πρακτική άσκηση στη NESTLE ΕΛΛΑΣ
Όνομα: newsdoc_423_25_6_2012.ppt, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 392kb

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2012, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και το ΕΝΤΥΠΟ ΙΒΑΝ με τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού.

2) Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Σχολής για να δηλώσει το φορέα υποδοχής και την ακριβή περίοδο όπου θα εκτελέσει την ΠΑ. Επιπρόσθετα, πρέπει να δηλώσει και τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ που έχει.

3) Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, συμπληρώνεται και υπογράφεται η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

Μετά τη λήξη της ΠΑ

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση (σε έντυπο που διατίθεται από τη Γραμματεία), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το φορέα υποδοχής, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) Έκθεση πεπραγμένων.

3) Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο φοιτητή.

4) Συμπληρωμένη αναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνομα: newsdoc_424_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 78kb
  ΕΝΤΥΠΟ ΙΒΑΝ
Όνομα: newsdoc_425_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 26kb
  ΣΥΜΒΑΣΗ - Υπόδειγμα
Όνομα: newsdoc_426_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 105kb
  Έκθεση πεπραγμένων
Όνομα: newsdoc_427_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 83kb
  Ερωτηματολόγιο φοιτητή
Όνομα: newsdoc_428_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 92kb
  Aναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (Ελληνικά)
Όνομα: newsdoc_429_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 75kb
  Aναφορά επόπτη φορέα υποδοχής (Αγγλικά)
Όνομα: newsdoc_430_25_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 12kb

Οι εταιρείες CORAL (καύσιμα) και CORAL GAS (υγραέριο) του ομίλου εταιρειών MOTOR OIL HELLAS προσφέρουν οκτώ (8) θέσεις θερινής πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις των εταιρειών στο Πέραμα, στον Περισσό, στον Ασπρόπυργο και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στις εταιρείες CORAL και CORAL GAS, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση christina.kotsifa@ceg.gr, αναφέροντας τη θέση που τους ενδιαφέρει.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Θέσεις θερινής πρακτικής άσκησης
Όνομα: newsdoc_418_12_6_2012.xls, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 99kb

Η COLGATE - PALMOLIVE προσφέρει δύο (2) θέσεις θερινής πρακτικής άσκησης: α) MAINTENANCE (MA_INT/0612), β) ENGINEERING SERVICES (ENG_INT/0612). Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν θερινή πρακτική άσκηση στην COLGATE - PALMOLIVE, καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση HR_GR@colpal.com, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/6, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Πρακτική άσκηση στην COLGATE-PALMOLIVE
Όνομα: newsdoc_414_5_6_2012.pdf, Ανέβηκε: 23/7/2012 13:32, Μέγεθος: 94kb