ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2013, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Παρασκευή 6/6/2014.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2014, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην ΠΑ 2014, έως την 4η/5/2014. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται μέσω του υπερσυνδέσμου: http://praktiki.chemeng.ntua.gr, ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

2) Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική του εγγραφή, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής, συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, τη Βεβαίωση IBAN, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ.

3) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στην ΠΑ 2013 και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην ΠΑ 2014, επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) για να επαληθευθεί η επιτυχής επανεγγραφή τους.

4) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα μπορεί να επιλέξει, μεταξύ των προσφερομένων θέσεων, εκείνες που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους αντίστοιχους ΦΥ, και αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τελική του επιλογή και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον κ. Βασιλακόπουλο, για να δεσμευθεί οριστικά η θέση.

5) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 210 7724390). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ και η ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ, οι οποίες αναφέρονται στις διαδικασίες της ΠΑ.

6) Εάν κάποιος ΦΥ επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

7) Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ, πρέπει την ημέρα έναρξης της ΠΑ (ή μια – δύο μέρες πριν ή μετά), να μεταβεί στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ προκειμένου να προβεί στην έκδοση ΑΜΑ. (Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλ. παράγραφος «Απογραφή Ασφαλισμένου»: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/chargebib.cfm ή http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/home.cfm. Αντί για βεβαίωση εργοδότη, παρέχεται από τη Γραμματεία της Σχολής μία ειδική βεβαίωση για το ΙΚΑ).

Αμέσως μετά την έκδοση ΑΜΑ, πρέπει να ενημερωθεί σχετικά ο κ. Βασιλακόπουλος.

Στην περίπτωση ΠΑ στο εξωτερικό δεν απαιτείται η ύπαρξη ΑΜΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

3) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

4) Συμπληρωμένη  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΣΥΜΒΑΣΗ
Όνομα: ΣΥΜΒΑΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:16, Μέγεθος: 106kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Όνομα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:16, Μέγεθος: 91kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:15, Μέγεθος: 92kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:15, Μέγεθος: 500kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ
Όνομα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:15, Μέγεθος: 339kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:15, Μέγεθος: 83kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΒΑΝ
Όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΙΒΑΝ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:14, Μέγεθος: 26kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - Αγγλικά
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΑΓΓΛΙΚΑ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:14, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:13, Μέγεθος: 75kb
  Αίτηση
Όνομα: ΑΙΤΗΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 10/4/2014 17:13, Μέγεθος: 71kb

Όσοι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση και δεν έχουν υποβάλει στη Σχολή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. www.chemeng.ntua.gr/the_internship_news/792/ylopoiisi_praktikis_askisis) ή έχουν εκκρεμότητες, καλούνται να τα καταθέσουν άμεσα στο γραφείο του κ. Δ. Βασιλακόπουλου (Α.218 – έναντι Αίθ. 28), και οπωσδήποτε όχι πέραν της 19ης Μαρ 2014.

Η Πρακτική ¶σκηση δε θα αναγνωριστεί και δε θα καταβληθεί η σχετική αποζημίωση στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πέμπτη, 06 Φεβρουαρίου 2014

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν φοιτητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ στο Τμήμα Regulatory Affairs (διαχείριση φακέλων προϊόντων, registration των προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επισκέψεις και εκπαίδευση στα τμήματα ποιότητας και παραγωγής του εργοστασίου καλλυντικών), στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

Όσοι φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση irene.eleftheriou@korres.com, γράφοντας ως Subject «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ».

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση εντός του 2013, καλούνται να καταθέσουν άμεσα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. www.chemeng.ntua.gr/the_internship_news/792/ylopoiisi_praktikis_askisis) στα γραφεία των κ.κ. Μ. Μπουρουσιάν (Β1.117 – κτ. Β΄ φάσης, επίπεδο κυλικείου) ή/και Δ. Βασιλακόπουλου (Α.218 – έναντι Αίθ. 28), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

14/01/2013:   10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

15/01/2013:   09:00 – 11:00 (γραφείο κ. Μπουρουσιάν)

17/01/2013:   10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

21/01/2013:   10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

22/01/2013:   09:00 – 11:00 (γραφείο κ. Μπουρουσιάν)

24/01/2013:   10:00 – 12:00 (γραφείο κ. Βασιλακόπουλου)

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου εκτελούν ακόμη την πρακτική τους άσκηση, καλούνται να το δηλώσουν άμεσα, έως και την Παρασκευή 24/01/2013, στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας την ημερομηνία έναρξης και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης. Απαιτείται, δε, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του κ. Βασιλακόπουλου αμέσως μετά την περάτωση της πρακτικής τους άσκησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών, η αναγνώριση της πρακτικής άσκησης και η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης καθίστανται επισφαλείς.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2013, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ:

Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει εγγραφεί ηλεκτρονικά στην ΠΑ 2013 και να έχει καταθέσει  στη Γραμματεία της Σχολής τη βεβαίωση IBAN με τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (βλ. ανακοινώσεις 20/3 και 9/5/2013).

2) Λίγες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ πρέπει να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Σχολής για να δηλώσει το φορέα υποδοχής και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

Επιπρόσθετα, πρέπει να δηλώσει και τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ.

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει ΑΜΑ, πρέπει την ημέρα έναρξης της ΠΑ, ή μία – δύο μέρες πριν ή μετά από αυτή, να μεταβεί στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ προκειμένου να προβεί στην έκδοση ΑΜΑ. (Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλ. παράγραφος «Απογραφή Ασφαλισμένου»: http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/insurance/chargebib.cfm ή http://www.ika.gr/gr/infopages/asf/home.cfm. Αντί για βεβαίωση εργοδότη, παρέχεται από τη Γραμματεία της Σχολής μία ειδική βεβαίωση για το ΙΚΑ).

Στην περίπτωση ΠΑ στο εξωτερικό δεν απαιτείται η ύπαρξη ΑΜΑ.

3) Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, συμπληρώνεται και υπογράφεται η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ.

Μετά τη λήξη της ΠΑ

Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το φορέα υποδοχής, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

3) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

4) Συμπληρωμένη ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
Όνομα: anafora_epopth_forea_ypodoxis_en.pdf, Ανέβηκε: 17/6/2013 13:13, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: anafora_epopth_forea_ypodoxis_gr.pdf, Ανέβηκε: 17/6/2013 13:13, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: erothmatologio_foititi.pdf, Ανέβηκε: 17/6/2013 13:13, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ekthesi_pepragmenwn.pdf, Ανέβηκε: 17/6/2013 13:13, Μέγεθος: 83kb
  ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: aitisi.pdf, Ανέβηκε: 17/6/2013 13:12, Μέγεθος: 71kb
  ΣΥΜΒΑΣΗ
Όνομα: symbash.pdf, Ανέβηκε: 17/6/2013 13:12, Μέγεθος: 106kb
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013

Διατίθενται τέσσερις (4) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης, δύο (2) για τη θερινή και δύο (2) για τη φθινοπωρινή περίοδο, στο Εργαστήριο Ελαιολιπαντικών του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Πάχη Μεγάρων.

Το εργαστήριο διενεργεί φασματομετρικές αναλύσεις ατομικής εκπομπής χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων σε μηχανισμούς αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Είναι, επίσης, διαπιστευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025/05.

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο αεροδρόμιο της Πάχης, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Θ. Κουντουμάδη (2296080668 ή 2296082841 εσωτερικό 1079 – tao2tyad@gmail.com).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η COLGATE PALMOLIVE προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης στα αντικείμενα: συντήρηση, υπηρεσίες μηχανικής και ποιότητα. Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην COLGATE PALMOLIVE, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, το αργότερο μέχρι τις 31/5/2013, στον ιστότοπο www.colgate‐careers.gr, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Πρακτική άσκηση στην COLGATE - PALMOLIVE
Όνομα: COLGATE_PALMOLIVE.pdf, Ανέβηκε: 20/5/2013 15:44, Μέγεθος: 95kb
Παρασκευή, 17 Μαίου 2013

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δίμηνη (καλοκαίρι ή φθινόπωρο) πρακτική άσκηση στην TOYOTA HELLAS στο Χαλάνδρι (Εθνικής Αντιστάσεως 48) σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας (Facility Management and Health & Safety), καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση renia.kremali@toyota.gr, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (knowledge of Microsoft Outlook, knowledge of English Language, Driver’s License a benefit).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Όσοι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της PepsiCo-ΗΒΗ στα Οινόφυτα (2 θέσεις) ή της Tasty Foods στον ¶γιο Στέφανο (2 θέσεις), καλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προσλήψεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση manos.kefalas@pepsico.com, εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

  Πρακτική άσκηση στην PepsiCo-ΗΒΗ και στην Tasty Foods
Όνομα: PEPSICO_TASTY.docx, Ανέβηκε: 13/5/2013 13:53, Μέγεθος: 426kb