ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερώνουμε του φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση ότι η υπογραφή τριμερούς σύμβασης μεταξύ του φορέα υποδοχής, του φοιτητή και της Σχολής είναι υποχρεωτική.

Ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει το σχετικό έντυπο εις τριπλούν και να μεριμνήσει για την υπογραφή από τον εκπρόσωπο του φορέα υποδοχής.

Στη συνέχεια, πρέπει να προσκομίσει τα τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για την υπογραφή του κ. Κοσμήτορα.

Τα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το φορέα υποδοχής) και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στη Γραμματεία.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

  Έντυπο Σύμβασης
Όνομα: symvasi_pa.pdf, Ανέβηκε: 4/9/2015 12:13, Μέγεθος: 106kb
Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Η ΤΙΤΑΝ ΑΕ, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που συνυπέγραψε με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, προσφέρει τρεις (3) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης στο εργοστάσιο Καμαρίου για τα χρονικά διαστήματα 6/7–14/8/2015, 24/8/2015–2/10/2015 και 21/9–30/10/2015.

Ο κωδικός των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι 98248.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο dimvass@central.ntua.gr, σημειώνοντας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ενδιαφέρονται.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η Johnson & Johnson Hellas προσφέρει μία (1) θέση Πρακτικής ¶σκησης στο τμήμα Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος κατά το χρονικό διάστημα 1/7–7/8/2015.

Ο κωδικός της θέσης στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" είναι 97130.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Johnson & Johnson Hellas.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η COLGATE - PALMOLIVE  προσφέρει τέσσερις (4) θέσεις Πρακτικής ¶σκησης για τους φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν  την πρακτική  τους άσκηση εντός του 2015 (ολοκλήρωση έως 31/10/2015). Οι κωδικοί των θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" είναι 94172, 94173, 94175 και 94364.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την COLGATE - PALMOLIVE

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2015, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ΠΑ έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η/10/2015.

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην ΠΑ 2015, έως την 10η/5/2014. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται μέσω του υπερσυνδέσμου: http://praktiki.chemeng.ntua.gr, ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

2) Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική του εγγραφή, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής, συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, τη Βεβαίωση IBAN, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ.

3) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν ηλεκτρονικά στην ΠΑ παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην ΠΑ 2015, επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) για να επαληθευθεί η επιτυχής επανεγγραφή τους.

4) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα μπορεί να επιλέξει, μεταξύ των προσφερομένων θέσεων, εκείνες που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους αντίστοιχους ΦΥ, και αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τελική του επιλογή και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει τον κ. Βασιλακόπουλο, για να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

5) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 215 215 7860). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

6) Εάν κάποιος ΦΥ επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ εις τριπλούν. Πρώτα υπογράφει ο φοιτητής και ο εκπρόσωπος του ΦΥ, και στη συνέχεια, τα τρία (3) αντίτυπα προσκομίζονται στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για την υπογραφή του κ. Κοσμήτορα. Τα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το ΦΥ) και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στη Γραμματεία.  

7) Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ, πρέπει να μεταβεί σε κάποιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για να απογραφεί και να λάβει ΑΜΑ. Προκειμένου ο φοιτητής να απογραφεί, πρέπει να καταθέσει ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, να δηλώσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του και, προαιρετικά, να καταθέσει απλά αποδεικτικά στοιχεία για τον IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος και για τυχόν ασφάλισή του σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής, ο φοιτητής λαμβάνει θεωρημένη «Βεβαίωση Απογραφής Φυσικού Προσώπου», αντίγραφο της οποίας αποστέλλει ηλεκτρονικά στον κ. Βασιλακόπουλο.

Τονίζεται ότι ο φοιτητής πρέπει να έχει δικό του προσωπικό ΑΜΑ στο ΙΚΑ και δεν πρέπει να δηλώνεται ο ΑΜΑ του γονέα του, στον οποίο είναι, πιθανόν, προστατευόμενο μέλος.

Στην περίπτωση ΠΑ στο εξωτερικό δεν απαιτείται η ύπαρξη ΑΜΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

3) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

4) Συμπληρωμένη  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΑΓΓΛΙΚΑ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:10, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:10, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:09, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:08, Μέγεθος: 83kb
  ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: ΑΙΤΗΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:08, Μέγεθος: 71kb
  ΣΥΜΒΑΣΗ
Όνομα: ΣΥΜΒΑΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:08, Μέγεθος: 106kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:07, Μέγεθος: 479kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΒΑΝ
Όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΙΒΑΝ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:06, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Όνομα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:06, Μέγεθος: 93kb

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής ¶σκησης (ΠΑ) της Σχολής έχουν αναρτηθεί δύο επιπλέον παρουσιάσεις που έγιναν πρόσφατα στην Ημερίδα Αποτίμησης & Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Πρακτικής ¶σκησης Φοιτητών ΕΜΠ, καθώς και φωτογραφικό υλικό. Η μία παρουσίαση αφορά την ΠΑ στη βιομηχανία Colgate Palmolive (Hellas) ΑΒΕΕ και η άλλη την αποτίμηση της ΠΑ από τον τελειόφοιτο σπουδαστή της Σχολής μας Κωνσταντίνο Πανόπουλο.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων, οι φοιτητές που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση κατά το διάστημα 1/10/2014-28/2/2015, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις, έως και την Τρίτη 24/3/2015.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. 

Στην ιστοσελίδα της Πρακτικής ¶σκησης (ΠΑ) της Σχολής εχουν αναρτηθεί δύο παρουσιάσεις που έγιναν πρόσφατα στην Ημερίδα Αποτίμησης & Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Πρακτικής ¶σκησης Φοιτητών ΕΜΠ. Μία κατατοπιστική του Επιστημονικού Υπεύθυνου της ΠΑ της Σχολής, Αν. Καθ. Μιρτάτ Μπουρουσιάν, και  μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποτίμηση της ΠΑ από την πλευρά της βιομηχανίας - ΤΙΤΑΝ ΑΕ.

Το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ σας ενημερώνει για την Ημερίδα Αποτίμησης και Παρουσίασης των Αποτελεσμάτων της Πρακτικής ¶σκησης των Φοιτητών του ΕΜΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του κτηρίου Διοίκησης.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

  Πρόγραμμα της ημερίδας
Όνομα: programma_hmeridas.pdf, Ανέβηκε: 12/2/2015 09:56, Μέγεθος: 875kb
  Πρόσκληση
Όνομα: prosklisi_hmeridas.pdf, Ανέβηκε: 12/2/2015 09:56, Μέγεθος: 1125kb
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών μέσω του προγράμματος ERASMUS+ το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 (έναρξη κινητικότητας 01/06/2015, λήξη κινητικότητας 30/09/2016), ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2015.

Πληροφορίες και αιτήσεις στη Διεύθυνση Σπουδών, Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Μ.Π. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης 1ος όροφος κ. Α. Καπετανάκη τηλ. 210-7721017, email: iroffice@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/eep.