ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2022, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2022.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να έχει επιλέξει το μάθημα «Πρακτική ¶σκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021–2022.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική ¶σκηση 2022» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής ¶σκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://praktiki.doc.ntua.gr τα ακόλουθα έγγραφα (σε αρχείο pdf ή αρχείο εικόνας, το μέγεθος του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 MB):

i) ΔΗΛΩΣΗ IBAN, με όλα τα πεδία συμπληρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή του δικαιούχου.  Ο τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μία από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK, και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της ΕΘΝΙΚΗΣ, δεν υπάρχει προμήθεια κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Η βεβαίωση απογραφής μπορεί να έχει τη μορφή των υποδειγμάτων 1 και 2, τα οποία είναι αμφότερα αποδεκτά.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονέων τους, μπορούν να υποβάλουν αντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τη βεβαίωση απογραφής που εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του e-ΕΦΚΑ, εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες ή διαθέτουν κωδικούς TAXISNET (βλ. υπόδειγμα 3).

iv) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων είναι η 31η/03/2022.

Η υποβολή των πέντε (5) ηλεκτρονικών αρχείων μπορεί να γίνει και τμηματικά. Μετά την καταληκτική ημερομηνία (31/03/2022) δε θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων, και ως εκ τούτου δε θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική ¶σκηση 2022.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική ¶σκηση 2022», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πρακτική ¶σκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 04/07/2022       Λήξη ΠΑ: 03/08/2022

Έναρξη ΠΑ: 01/10/2022       Λήξη ΠΑ: 31/10/2022


Περίοδος Υλοποίησης: 02/05/2022–31/10/2022

Για τις διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2022, οι οποίες αναμένεται να είναι ίδιες με αυτές της ΠΑ 2021 (ανακοίνωση 28 Μαΐου 2021), θα υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  Οδηγίες Εγγραφής
Όνομα: odigies_eggrafis.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:54, Μέγεθος: 111kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 3
Όνομα: vevaiosi_apografis_ypodeigma_3.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:53, Μέγεθος: 202kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 2
Όνομα: vevaiosi_apografis_ypodeigma_2.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:53, Μέγεθος: 150kb
  Βεβαίωση απογραφής υπόδειγμα 1
Όνομα: vevaiosi_apografis_ypodeigma_1.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:53, Μέγεθος: 580kb
  Δήλωση IBAN
Όνομα: dilosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 4/3/2022 12:51, Μέγεθος: 61kb