ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές του 9ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου, οι οποίοι πραγματοποίησαν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) την περίοδο 1/10 - 31/10/2018, ότι θα πρέπει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της να προσκομίσουν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων ορίζεται η Τρίτη 13/11/2018.

Η προσέλευση των φοιτητών στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ θα είναι δυνατή τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

 

Παρασκευή      9/11/2018:     11:00 - 14:00

Δευτέρα         12/11/2018:     11:00 - 14:00

Τρίτη              13/11/2018:     12:30–14:30

 

Τονίζεται ότι εάν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας καθίσταται επισφαλής η καταβολή της αποζημίωσης.

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ