ΑνακοινώσειςΠρακτικής¶σκησης

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους ¶σκηση (ΠΑ) εντός του 2015, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα την ΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ΠΑ έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η/10/2015.

 

Α. Πριν την έναρξη της ΠΑ

1) Κάθε φοιτητής πρέπει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στην ΠΑ 2015, έως την 10η/5/2014. Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται μέσω του υπερσυνδέσμου: http://praktiki.chemeng.ntua.gr, ακολουθώντας τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.

2) Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική του εγγραφή, κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία της Σχολής, συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, τη Βεβαίωση IBAN, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ.

3) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν ηλεκτρονικά στην ΠΑ παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην ΠΑ 2015, επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Βασιλακόπουλο (dimvass@central.ntua.gr) για να επαληθευθεί η επιτυχής επανεγγραφή τους.

4) Κάθε φοιτητής, προκειμένου να επιλέξει το Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) όπου θα εκτελέσει την ΠΑ, θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθεί το υπερσύνδεσμο: https://submit-atlas.grnet.gr/ (σύστημα «ΑΤΛΑΣ»), όπου θα μπορεί να επιλέξει, μεταξύ των προσφερομένων θέσεων, εκείνες που τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τους αντίστοιχους ΦΥ, και αφού καταλήξει σε συμφωνία με την τελική του επιλογή και καθορίσει το ακριβές διάστημα ΠΑ, θα πρέπει να ενημερώσει τον κ. Βασιλακόπουλο, για να δεσμευθεί οριστικά η θέση. Στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο κωδικός (chxxxxx) του φοιτητή, η επωνυμία του ΦΥ και ο κωδικός της θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ΠΑ.

5) Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει ΠΑ σε ΦΥ που δεν έχει προσφέρει θέση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ», θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον εν λόγω ΦΥ και να τον ενημερώσει ότι θα πρέπει να πιστοποιηθεί στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να προσφέρει την αντίστοιχη θέση. Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου βήματος (για απορίες σχετικά με το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών, τηλ. 215 215 7860). Στη διαδικασία αναζήτησης ΦΥ μπορεί να φανεί χρήσιμη η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ, η οποία αναφέρεται στις διαδικασίες της ΠΑ.

6) Εάν κάποιος ΦΥ επιθυμεί τη σύναψη σύμβασης με το ΕΜΠ, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η σχετική ΣΥΜΒΑΣΗ εις τριπλούν. Πρώτα υπογράφει ο φοιτητής και ο εκπρόσωπος του ΦΥ, και στη συνέχεια, τα τρία (3) αντίτυπα προσκομίζονται στη Γραμματεία της Σχολής, η οποία μεριμνά για την υπογραφή του κ. Κοσμήτορα. Τα δύο (2) αντίτυπα επιστρέφονται στο φοιτητή (ένα γι’ αυτόν κι ένα για το ΦΥ) και το τρίτο αντίτυπο παραμένει στη Γραμματεία.  

7) Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν έχει Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ, πρέπει να μεταβεί σε κάποιο υποκατάστημα του ΙΚΑ για να απογραφεί και να λάβει ΑΜΑ. Προκειμένου ο φοιτητής να απογραφεί, πρέπει να καταθέσει ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, να δηλώσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του και, προαιρετικά, να καταθέσει απλά αποδεικτικά στοιχεία για τον IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος και για τυχόν ασφάλισή του σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απογραφής, ο φοιτητής λαμβάνει θεωρημένη «Βεβαίωση Απογραφής Φυσικού Προσώπου», αντίγραφο της οποίας αποστέλλει ηλεκτρονικά στον κ. Βασιλακόπουλο.

Τονίζεται ότι ο φοιτητής πρέπει να έχει δικό του προσωπικό ΑΜΑ στο ΙΚΑ και δεν πρέπει να δηλώνεται ο ΑΜΑ του γονέα του, στον οποίο είναι, πιθανόν, προστατευόμενο μέλος.

Στην περίπτωση ΠΑ στο εξωτερικό δεν απαιτείται η ύπαρξη ΑΜΑ.

 

Β. Μετά τη λήξη της ΠΑ

Αμέσως μετά τη λήξη της ΠΑ, και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία της Σχολής τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το ΦΥ, όπου θα αναφέρεται ότι είναι πρωτότυπη και μοναδική, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα ΠΑ και το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε στο φοιτητή ή θα αναφέρεται ότι «ο φοιτητής απασχολήθηκε αμισθί».

2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ με έκταση μεγαλύτερη ή ίση των τριών (3) σελίδων.

3) Συμπληρωμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.

4) Συμπληρωμένη  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (διατίθεται και στην αγγλική).

Από το Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ_ΑΓΓΛΙΚΑ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:10, Μέγεθος: 12kb
  ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Όνομα: ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΟΠΤΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:10, Μέγεθος: 75kb
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Όνομα: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:09, Μέγεθος: 92kb
  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Όνομα: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:08, Μέγεθος: 83kb
  ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: ΑΙΤΗΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:08, Μέγεθος: 71kb
  ΣΥΜΒΑΣΗ
Όνομα: ΣΥΜΒΑΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:08, Μέγεθος: 106kb
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
Όνομα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ_ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:07, Μέγεθος: 479kb
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΒΑΝ
Όνομα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ_ΙΒΑΝ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:06, Μέγεθος: 26kb
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Όνομα: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.pdf, Ανέβηκε: 8/4/2015 22:06, Μέγεθος: 93kb